Sitemap

සැලසුම් අංශය

මෙහෙවර

ශක්තිමත් සැලසුම් හා මෙහෙයුම් ක්‍රියාදාමය තුළින් ළමුන්ගේ හා කාන්තාවන්ගේ යහපත උදෙසා අමාත්‍යාංශය මÕsන් ඉටු කරන සේවාවන්හි ඉහළ ඵලදායිතාවයක් හා කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇතිකිරීම තහවුරු කිරීම සැලසුම් අංශයේ මෙහෙවර වේ.

කාර්යභාරය

  1. අමාත්‍යාංශයේ සියළු අංශ/ ආයතන ඒකාබද්ධ කරමින් වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලසුම් පිළියෙල කිරීම
  2. ළමා හා කාන්තා ක්ෂේත්‍රයට අදාල ජාතික සැලසුම් සම්පාදනය කිරීම හා ඒවාට දායකත්වය ලබාදීම.
  3. සංවර්ධන වැඩසටහන් වල ප්‍රගති වාර්තාකරණය ඇතුළුව ප්‍රගති සමාලෝචනය
  4. සංවර්ධන වැඩසටහන් ඇගයීම
  5. ජාතික මට්ටමේ සිට ප්‍රාදේශීය මට්ටම දක්වා සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යාම

ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන් -2016

01. සැලසුම්කරණය 

  • 2016 වර්ෂය සදහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙළ කළ අතර එය පාදක කර ගනිමින් දිස්ත්‍රික් ඒකාබද්ධ සැලසුම් 25ක්ද සකසන ලදී.  එකී සැලසුම් පිළිබදව සියළු දිස්ත්‍රික්කවල අමාත්‍යාංශය මගින් අනුයුක්ත කර සිටින ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් දැනුවත් කර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත යොමු කරන ලදී.
  • ශ්‍රී ලාංකීය දරුවන්ගේ අයිතීන් හා රැකවරණය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර එකඟතාවන්ට අනුකූලව ජාතික හා පළාත් මට්ටමින් ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ළමයින් සඳහා වන පස් අවුරුදු ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම (2016-2020) සඳහා මේ වන විට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.
  • අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ මගපෙන්වීම මත “දරුවන් සුරකිමු” නමින් විශේෂ ජාතික වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇති අතර එමගින් කෙටිකාලීන හා දීර්ඝකාලීන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ළමයින්ට සුරක්ෂිත සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම අරමුණු කෙරේ.  දරුවන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ හා ආයතනද ඒකාබද්ධව 2016 -2018 කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන මෙම වැඩසටහන තුළින් ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වන වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීමට අපේක්ෂිතය.
  • ශ්‍රී ලංකාව පුරා බහුලව සිදුවන ළමා අපයෝජන සිද්ධීන්වලට හේතුවන කරුණූ සොයා බැලීමට හා ඒවාට විසදුම් ලබාදීමේ අරමුණින් ළමා අපයෝජන වැළැක්වීම පිළිබඳ උපායමාර්ගික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම (2016 -2018) ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.  මේ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියද මේ වන විට ලැබී ඇති අතර ත්‍රෛමාසිකව ප්‍රගතිය අධීක්ෂණය කෙරේ.

02. ප්‍රගති සමාලෝචනය

මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත වාර්ෂිකව වෙන් කරනු ලබන සීමිත මුදල් ප්‍රතිපාදන/ අරමුදල් ඵලදායීව හා උපරිම වශයෙන් භාවිතයට ගැනීම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා අඛණ්ඩව ප්‍රගති සමාලෝචනය සිදු කළ යුතුවේ.

ඒ අනුව 2016 වසර සදහා පහත පරිදි ප්‍රගති සමාලොaචනය සිදුවිය.

1. වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව 2016 පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්තු ප්‍රගති වාර්ථා පිලියෙල කිරීම.

2. වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව කාර්තු ප්‍රගතිය සාකච්ඡා කිරීම සදහා සියළු අංශ ප්‍රධානීන් සමඟ රැස්වීම් 02ක් පැවැත්වීම.

3. 2016 පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්තු ප්‍රගතියට අදාල online ප්‍රගති වාර්ථා 03ක් සකස් කිරීම.

4. රජයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ කාර්තු ප්‍රගති වාර්ථා සැකසීම.    

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන වැඩසටහන් තුළින් උපරිම ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් ප්‍රතිලාභීන් වෙත ලබාදීම සාක්ෂාත් කරනු වස් 2016 වර්ෂයේ සිට අමාත්‍යාංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සෘජුවම එක් එක් දිස්ත්‍රික්කය සම්බන්ධව වගකීම දරණ පරිදි විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

දිස්ත්‍රික් 25 සඳහාම එක් එක් දිස්ත්‍රික්කය සඳහා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකු පත්කර ඇති අතර අවම වශයෙන් වසරක් තුළ දෙවරක්වත් අදාල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රගති සමාලෝචනය සිදු කර වාර්ථාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. මේ වැඩසටහන ඉතා සාර්ථකව මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර තවදුරටත් මෙම ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරණු පිණිස දිස්ත්‍රික් 25හිම දිස්ත්‍රික් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සියළු දෙනා හට ප්‍රගති සමාලෝචන හා ධාරිතා සංවර්ධන දෙදින වැඩසටහනක් කොළඹදී පැවැත්විණී.  ඒ තුළින් සංවර්ධන වැඩසටහන්වල මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය විමර්ෂණය කළ අතර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පැන නඟින ගැටළු/ අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් ඒවා මඟහරවා ගැනීම සදහා උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.   

තලාහේන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේ විශේෂ අවස්ථා

03.සංවර්ධන වැඩසටහන් නියාමනය හා ඇගයීම

වත්මන් රජයේ ප්‍රතිපත්ති තීරණයක් මත 2015 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද පෝෂණ මල්ල වැඩසටහනේ මූලික අරමුණ ශ්‍රී ලංකාවේ කායික හා මනෝසමාජීය වශයෙන් නිරෝගීමත් දරු පරපුරක් බිහි කිරීම හා ගර්භණී, කිරිදෙන මව්වරුන්ගේ පෝෂණ තත්වය ඉහළ නැංවීමයි.

මෙම අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් දිවයින පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 331 ක ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රගති වාර්තාකරණය හා සම්බන්ධීකරණ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීම, ප්‍රගතිය අඩු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයක අඩුලුහුඩුකම් හ÷නාගනිමින් ඒවා මගහරවා වඩාත් සාර්ථක අයුරින් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිර්දේශ ලබාදීම ආදී අරමුණු කරගත් ඇගයීම් වැඩසටහනක් ත්‍රිකුණාමලය හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයන්හි ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

එම ඇගයීම් වැඩසටහන තුළින් ලද නිරීක්ෂණ හා යෝජනා හා අදහස් අනුව මෙම පෝෂණ මල්ල වැඩසටහන තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම ස|හා වන නිර්දේශ ළමා ලේකම් කාර්යාලය හා අදාල ක්‍රියාත්මක ආයතනයන් වෙත යොමු කර ඇත.

2014 වර්ෂයේ ඉදිරිපත් වූ විශේෂ අයවැය යෝජනාවක් අනුව හ÷න්වා දුන් ළමා අපයෝජන හා කාන්තා හිංසන වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රධාන කාර්යයක් ලෙස පොලිස් ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශ ඒකක ශක්තිමත් කිරීම සිදු විය.  ඒ අනුව 2016.05.31 දින වන විට ඒකක 27 ක් සංවර්ධනය කර ඇති නමුත් ඒ තුලින් ප්‍රතිලාභීන් වෙත සේවා සැපයීමේ කාර්යක්ෂමතාවය මේ වනවිට කෙසේද යන්න පිළිබද ඇගයීමක් සිදු කර නොමැත. එබැවින් ත්‍රිකුණාමලය හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඒකක 05ක් තෝරාගෙන ඇගයීම් වැඩසටහනක් දින 06ක් පුරා සිදු කර ඇත. අධ්‍යනය තුළින් එලඹි නිගමන හා නිර්දේශ අදාල ක්‍රියාත්මක ආයතන වෙත අවශ්‍ය ඉදිරි පියවර ගැනීම සදහා යොමු කර ඇත.

2012 වර්ෂයේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ විදේශගත වීමට අපේක්ෂිත කාන්තාවන් සදහා විකල්ප ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහනෙහි ඇගයීමක් මහනුවර, රත්නපුර හා කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි තෝරාගත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 11ක සිදු කර ඇත. මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීම තුළින් වී ඇති සමාජ බලපෑම හා ප්‍රතිඵල කවරේද යන්නත් විදේශගතවීම වැළැක්වීමට මෙම වැඩසටහන ඉවහල් වීද යන්නත් අධ්‍යයනය කිරීම අරමුණු විය. අධ්‍යයනය තුලින් එළඹි නිගමන හා නිර්දේශ වැඩසටහන තවදුරටත් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා උපයෝගී කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය වෙත යොමු කර ඇත.

බුලත් වගාව

බිම් මල් වගාව

2010 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කර ඇති මුල් ළමාවිය ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන තුලින් ලැබී ඇති ප්‍රතිඵල කවරේද යන්නත් වැඩසටහනේ කල්පැවැත්ම හා එහි බලපෑම් කවරේද යන්නත් පිළිබද තක්සේරු කිරීම සදහා මුල් ළමාවිය ආදර්ශ ගම්මාන ඇගයීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. එහිදී මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 04ක ආදර්ශ ළමා ගම්මාන ඇගයීමට ලක් කර ඉන් එළඹි නිර්දේශ හා නිගමන වැඩසටහන තවදුරටත් සාර්ථක කරගැනීම සදහා උපයෝගී කර ගැනීම පිණිස යොදා ගැනීමට ළමා ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

සැලසුම් අංශය