Sitemap

ප‍්‍රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන්

දැක්ම

ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජය උදෙසා තීක්ෂණ, සංවේදී  හා විශ්වාසයෙන් යුතු කාන්තා පරපුරක් නිර්මාණය කරන ජාතික ආයතනය බවට පත්වීම.

මෙහෙවර

සිය බුද්ධියද ශක්තියද උපරිම හා යහපත් ලෙස භාවිතා කරමින් ස්වශක්තියෙන් අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙන ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තා පරපුරක් සඳහා උචිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට විධිමත් සංවිධාන රාමුවක් ඔස්සේ සැලසුම් සහගත වු දැනුවත්බව ලබා දෙමින් සිදු කෙරෙන සමාජීය හා ආර්ථික බලගැන්වීම මඟින් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලව කාන්තා අභිවෘද්ධිය උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන ජාතික යාන්ත්‍රණය බවට පත්වීම.

ආයතනයේ අරමුණු

 1. ආර්ථික, සමාජයීය, අධ්‍යාපනික, දේශපාලනික හා සංස්කෘතික ආදී ක්ෂේත්‍රයන් තුළ ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාවන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට අවස්ථාව සලසාදීම.
 2. කාන්තාවන් වු නිසාම නොයෙකුත් ක්ෂේත්‍ර තුළ දැනට අත්විඳින බාධා ඉවත් කිරීම සඳහා ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම.
 3. කාන්තාවන්ට සම අයිතිවාසිකම් හා සම අවස්ථා තහවුරු විය යුතු අංශ හඳුනා ගැනීම.  ඒ සඳහා අවශ්‍ය රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමට සහායදීම සහ ඒ සඳහා විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යභාරය

 1. ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන්ද සමාජයීය වශයෙන්ද බල ගැන්වීම සඳහා  සුදුසු වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති හඳුනා ගැනීම, සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඇගයීම.
 2. සියළුම වයස් පරාසවල කාන්තාවන්ගේ සුවිශේෂිතා හඳුනාගෙන ඔවුන් උචිත පරිදි රටේ සමස්ථ සංවර්ධනයේ කොටස්කරුවන් කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 3. කාන්තාවන් වීම නිසාම ඔවුන් මුහුණදෙන සමාජයීය දුෂ්කරතා මඟ හැරවීම සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 4. සමාජයේ විශේෂ හේතුන් නිසා විවිධ පීඩාවන්ට මුහුණදෙන කාන්තාවන් අරභයා විශේෂ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 5. සමස්ත කාන්තා පරපුරේ දැනුම, කුසලතා සහ සහ ආකල්ප ඉහළ තලයකට නංවාලීම සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.
 6. කාන්තාවන්ගේ හ~ ශක්තිමත් කිරීම හා ඔවුන් බලපෑම් කළ හැකි පිරිසක් බවට පත් කිරීම සඳහා (Smooth Functioning) ප්‍රජා මූල මට්ටමේ සිට ජාතික තලය දක්වා කාන්තාවන් එකම ජාලයක් තුළ සංවිධානගත කිරීම.

ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන් - 2016

 1. රැකවරණ මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යාම                                                                                                                                                                                                                    

කාන්තාවන් හිංසනයේ ගොදුරක් බවට පත්වීම වැලැක්වීම සහ දැනටමත් එසේ පීඩනයට ලක් වී ඇති කාන්තාවන් ඉන් මුදවාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම සහ රැකවරණය ලබාදීම පිණිස සුදුසු ආයතනික ව්‍යුහයක් මෙම අමාත්‍යාංශය මඟින් පිහිටුවා ඇත.  එම මධ්‍යස්ථාන ආකාර 02 කි.

 1. ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය හා සමාජයේ විවිධ හැලහැප්පීම් හේතුවෙන් කායික හා මානසික වශයෙන් පීඩාවට ලක්වු කාන්තාවන්ගේ ගැටළුවලට විසදුම් ලබාදෙන තෙක් රැඳී සිටිය හැකි තාවකාලික ආරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානය
 2. තැනැත්තන් වෙළදාමට ගොදුරු වු කාන්තා හා ළමා වින්ඳිතයන්ගේ ගැටළුවලට විසදුම් ලබාදෙන තෙක් රැඳී සිටිය හැකි තාවකාලික ආරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානය

ක්‍රමවේදය 

අධිකරණය හා පොලීසිය මඟින්  රැකවරණය ලැබිය යුතුයැයි තීරණය කරණ ලද ගෘහස්ථ හිංසනයට ලක්වු හා සාහසික ක්‍රියාවන්ට ලක්වු කාන්තාවන්ට (හා ඔවුන්ගේ දරුවන්ට)  හා නීති විරෝධී තැනැත්තන් වෙළඳාමට හසු වූ දේශීය හා විදේශීය කාන්තා වින්දිතයින්ට (හා ඔවුන්ගේ දරුවන්ට) අදාළ ගැටළුව විස‍ඳෙන තෙක් ආරක්ෂිතව රඳවා තැබීම හා ඔවුනට රැකවරණය සැලසීම, උපදේශන සේවාවන් සැපයීම, පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා ඔවුනට අදාළ නීතිමය කටයුතු (අධිකරණමය) සිදු කරගෙන යාම, සෞඛ්‍ය පහසුකම් හා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සැපයීම ඇතුළු මෙම කාන්තාවන්ගේ හා ළමුන්ගේ මුලික අවශ්‍යතා ඉටුකිරීමට අදාළව සියළුම කටයුතු සිදු කිරීම. (ආහාර, ඇඳුම් හා වෙනත්)

 2016 වර්ෂය දක්වා මෙම මධ්‍යස්ථාන තුළ රැකවරණය ලබා දී සමාජගත කළ කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව 36ක් වන අතර ළමුන් සංඛ්‍යාව 43 කි.  වියදම් රු.මිලි. 0.911කි.  මඩකළපුව, යාපනය, මුලතිව් හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයන්හි රැකවරණ මධ්‍යස්ථාන ඉදිකර ඇත. දැනට මෙම මධ්‍යස්ථාන සඳහා කාර්යාල උපකරණ, ලී බඩු ආදිය ලබා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී.  2017 වර්ෂය තුළ මෙම මධ්‍යස්ථාන වඩාත් ක්‍රියාකාරී මට්ටමට ගෙන ඒමට සැලසුම් සකසා ඇත.

 1. උපදේශන වැඩසටහන

මෙම වැඩසටහනෙහි ප්‍රධාන අංග දෙකකි. එනම්,

1 උපදේශන මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යාම ඒ හරහා සේවා ලබා දීම.

2 උපදේශනය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

කාන්තාවන්ට සිය රැකියා හෝ පෞද්ගලික ජීවිතයේ එදිනෙදා මුහුණදීමට සිදුවන අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණදීම සදහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම උපදේශන වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණයි.

උපදේශන නිලධාරීන් 11 ක් හා උපදේශන සහකාරවරුන් 222ක් මගින් දැනට මෙම සේවය ලබා දේ. 2016 සැප්තැම්බර් මස දක්වා මධ්‍යස්ථාන මඟින් උපදේශනය ලබා ගෙන ඇති කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව 47කි. 

                                                            උපදේශන ක්‍රියාවලිය

                                දැනුවත් කිරීම්         උපදේශන සේවා ලබාදීම    

                                                       සුදුසු ආතන වෙත යොමු කිරීම

                                                       පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම                            

2016 වර්ෂයේ වෙන් කර ඇති රු.මිලි.  4.0 ප්‍රතිපාදන වලින් රු.මිලි. 3.433ක් වියදම් කර වැඩසටහන් 231ක් අවසන් කර ඇත.

අනු අංකය

වැඩසටහන

වැඩසටහන් සංඛ්‍යාව

ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව

01

පාසැල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම

36

4,090

02

පෙර පාසැල්  හා පාසැල් දරුවන්ගේ දෙමාපියන් දැනුවත් කිරිම

30

3,133

03

කාන්තා සමිති/ බල මණ්ඩල කාන්තාවන් / ප්‍රජා නායකයින් දැනුවත් කිරීම

64

6,474

04

පෙර පාසැල් ගුරුවරුන්/ පාසැල් ගුරුවරුන්/ ග්‍රාම නිලධාරීන්/ පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්/ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්/ පොලිස් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම

63

6,446

05

තරුණ තරුණියන් දැනුවත් කිරීම

19

1,024

06

ගැබිණි මව්වරුන් හා ස්වාමිපුරුෂයන් දැනුවත් කිරීම

9

907

07

වතු ජනාවාසවල කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීම

6

619

08

වැන්දඹු කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීම

4

401

 

එකතුව

231

23,094

 1.  ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වු හිංසනය හා තැනැත්තන් වෙළාම වැළැක්වීමේ වැඩසටහන

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ හිංසනය කායික, මානසික හා ආර්ථික හිංසනය වශයෙන් බෙදා වෙන් කළ හැක. මෙය නිවසේදී , සේවා ස්ථානයේදී  හෝ පොදු ප්‍රවාහනයේදී මෙන්ම සමාජයේදීද සිදුවිය හැක. මෙ‍ලෙස හිංසනයට ලක්වන්නන් විවාහක, අවිවාහක, දුප්පත්, පොහොසත්, ජාති, ආගම් භේදයකින් තොරව ඕනෑම සමාජ ස්ථරයකට අයත් පුද්ගලයන් විය හැක. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය හිංසනය නිසා ඇති විය හැකි අනිසි ප්‍රතිඵල රාශියකි.  එනම් විෂාදය, මානසික ආබාධ,  සියදිවි හානිකර ගැනීම, ඉගෙනීමේ දුර්වලතා, හිංසාකාරී හැසිරීම් හා පසුකාලීන සමාජ සම්බන්ධතාවන්හි ගැටළු වේ.

අරමුණු

 • ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා හිංසනය, කාන්තා අයිතිවාසිකම්, කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති හා නීති  දැනුම ලබා දීම තුළින් කාන්තා හිංසනය අවම කිරීමට සමාජය පෙළඹවීම
 • තැනැත්තන් වෙළදාම, තැනැත්තන් වෙළදාමට හසුවන අවස්ථා කාන්තාවන්ට සිදුවන අපයෝජනය, අපචාර හා ලිංගිකමය සූරාකෑම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම
 • හිංසනයට ලක්වුවන් සේවා ලබා ගැනීමට යොමුවිය යුතු ආයතන හඳුනාගැනීම

ක්‍රමවේදය 

ඉලක්ක කණ්ඩායම් ලෙස ප්‍රා‍දේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 60ක කාන්තා කාර්ය සංවිධානවල සාමාජිකාවන් 100ක් සඳහා දේශන මඟින් දැනුම ලබාදීම.

 1. සුව දිවියට පෝෂණය වැඩසටහන

කාන්තාවන් සවිබල ගන්වා ඔවුන්ගේ සංවර්ධනය තහවුරු කිරීමේදී ඔවුන් තුළ සෞඛ්‍ය පෝෂණ මට්ටම ඉහළ අගයක් තිබීම ප්‍රබල අවශ්‍යතාවයක් වේ. අඩු බර දරුවන්, ගැහැණු දරුවන්ගේ මන්දපෝෂණය තත්වයට, දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය, හෘද රෝග  වැනි බෝනොවන රෝග ඇතිවීම යන ආපදාවන්ට දැනට ගොදුරු වී සිටින ජනතාව එයින් මුදවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වාදීම කාලීන අවශ්‍යතාවයකි. මෙම තත්වයන්ට ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ පුද්ගලයා එදිනෙදා භාවිතයට ගන්නා ආහාර රටාවන් හා වගාවන් සඳහා යොදා ගන්නා පලිබෝධ නාශක, පොහොර හා ඒ සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රමවේදයන් වේ. මෙම තත්වයන් හඳුනාගෙන ඒ පිළිබඳ  කාන්තාව දැනුවත් කිරීම වැදගත්ය.

අරමුණු  

 • ගැහැණු දරුවන් හා කාන්තාවන්ගේ පෝෂණ තත්වය ඉහල නැංවීම.
 • අඩු පිරිවැයකින් පවුලේ පෝෂණ අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම හා ආහාරයේ පෝෂණය රැකෙන ලෙස භාවිතා කිරීම පිළිබඳව කාන්තාවට අවබෝධය ලබාදීම.
 • බෝනොවන රෝග වළක්වා ගැනීමට අවබෝධය ලබාදීම හා යහපත් ආහාර පුරුදු, වස විසෙන් තොර ආහාර භාවිතයට යොමු කිරීම.
 • ගැහැණු දරුවන්ගේ මන්දපෝෂණයට පිළියම් ලබාදීම.

ක්‍රමවේදය 

දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් හා තෝරා ගත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල  දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 50ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 1. දින දමන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැත්වූ සුව දිවියට පෝෂණය වැඩසටහන.
 2.   නව යෞවනියන්ගේ ජීවන කුසලතා හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය වැඩසටහන

වයස අවුරුදු 10-14 අතර වු නව යොවුන්වියේ දරුවන් හට ඇතිවන කායික හා මානසික ගැටළු පිළිබඳ ඔවුනට අවබෝධයක් ලබාදී ඒවාට මුහුණදීමට හැකි ශක්තිය ලබාදීම සඳහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

අරමුණු

 • ජීවිතය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය නොමැති යෞවන කණ්ඩායම් අරමුණු කොට ජීවිතයේ අවදානම් පරසරය වෙනස් කොට සමාජයීය ලෙස ඵලදායී නව යොවුන් පරපුරක් බිහි කිරීම.
 • ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය තුළින් අවබෝධයෙන් හා වගකීමෙන් කටයුතු කිරීමේ අවකාශය සලසාදීම.
 • අඩු වයස් ගැබ් ගැනීම් වැළක්වීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකසාදීම.
 • නීතිමය දැනුවත්භාවය ලබාදීම.

මෙම වැඩසටහන ළමුන් හා දෙමාපියන්ගෙන් යුත් 200 ක කණ්ඩායමක් සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 100 ක ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.  2016 අගෝස්තු මස වන විට කොට්ඨාස 76 ක් රු.මිලි. 1.508ක වැය දරා ප්‍රතිලාභීන් 15,365 කට දැනුවත්භාවය ලබා දී ඇත.

2016.05.09 දින මාවනැල්ල උඩවත්ත විද්‍යා ප්‍රදීප මහා විදුහලේ පැවති නව යෞවනියන්ගේ ජීවන කුසලතා හා    ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය වැඩසටහන

 1. වතුකරයේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම

උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසංධාන කොමිෂන් වාර්තාවේ නිර්දේශවලට අදාළව වතුකරයේ ජීවත්වන්නා වූ දෙමළ ජනතාවගේ දරිද්‍රතාවය අවම කොට ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම අරමුණු කොටගෙන වතුකරයේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ. වතුකරයේ ජීවත්වන්නන්ට තේ දළු නෙලීමෙන්, රබර් කිරි කැපීමෙන් හා ඒ ආශ්‍රීත කටයුතු වලින් ලැබෙන වැටුප මූලික උවමනාවන් සපුරාගෙන ජීවත් වීමට ප්‍රමාණවත් වුවද,  පවුලේ ආදායම හා වියදම ගැළපීමේ විශාල ගැටළු රාශියක් ඇත.

ආදායමට වඩා වියදම වැඩිවීම එයට ප්‍රධාන හේතුවයි. ආදායමෙන් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක්  දුම්වැටි හා මත්පැන් සඳහා වැය කිරීම හේතුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණවත්ව සපයා ගැනීමට නොහැකි වේ. තම සෞඛ්‍ය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් නොමැතිවීම හා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර නොලැබීමෙන් වතුකරයේ කාන්තාවන්  හා දරුවන් අතර පෝෂණය පිළිබඳ ගැටළු රාශියක් උද්ගත වී ඇත.

එපමණක් නොව ණයගැතිභාවය හා අධ්‍යාපනය අඩු බව ද වැවිලි අංශයේ කාන්තාවන් දිලිඳු බවට පත්කර ඇති ප්‍රධාන සාධකයන්ය. එසේම අඩු වයස් විවාහ, අඩු වයස් ගැබ්ගැනීම්ද බහුලය. මේ තත්ත්වයෙන් වතු අංශයේ කාන්තාවන් මුදවාගෙන ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය යහපත් මට්ටමකට ගෙන ඒම සඳහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

 අරමුණු

 • ආදායමට සරිලන සේ පවුලේ පරිභෝජන ර‍ටාව සකසා ගැනීම පිළිබඳ අවබෝධය ලබාදීම.
 • වතුකරයේ කාන්තාවන් කුට්ටනයට හා හිංසනයට ලක්වීම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය දැනුම ලබාදීම.
 • හිතකර පරිසරයක් තුල මනා සෞඛ්‍යයකින් ජීවත්වීමට අවශ්‍ය අවබෝධය ලබාදීම‍

2016  අගෝස්තු මස වන විට කොට්ඨාස‍ 45 ක් රු.මිලි. 1.799ක වැය දරා ප්‍රතිලාභීන් 5,049 කට දැනුවත්භාවය ලබාදී ඇත. 

2016/05/10  දින තවලම වතුකරයේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම  හා 2016/05/28 දින පන්විල වතුකරයේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම

 1.  වැන්දඹු හා ගෘහමුලික කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වී‍මේ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහමූලික කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන්  සලකා බලන විට සමාජයෙන් කොන්වීම, අපකීර්තියට ලක්වීම හා නොවැදගත් සේ සැලකීම, සමාන තත්වයේ පිරිමින් හා මුළුමනින්ම වෙනස් තත්වයක සිටින බව පෙනේ.  කටුක අත්දැකීම් වලට මුහුණදීම, සම්පත් අහිමිවීම, හිංසනයන්ට ලක්වීම  ඔවුන් මුහුණදෙන විශේෂ තත්වයන්ය.

කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් තුරන් කිරීමේ සීඩෝ සම්මුතියට අනුවද කාන්තාවන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමේ එකඟතාවයන්ට පැමිණි රජය මෙම දුෂ්කරතාවයන් අවම කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන දියත් කර ඇත. මේ සඳහා කාන්තා ශ්‍රම සහභාගීත්වය ඉහළ නංවා දේශීය ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීමට ගෘහස්ථ මට්ටමේ ඉපයීම්  හා නිෂ්පාදනයේදී සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනයට ප්‍රමුඛතාවය දී ඇත.

ඒ අනුව අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තා ගෘහමුලික පවුල් ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස තෝරා ගත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 25 ක  සෘඡු ප්‍රතිලාභීන් 180 කට ස්වයං රැකියා ව්‍යාපෘති ණය සහ ආධාර ප්‍රදානය කිරීමට ඉලක්ක කර තිබේ. දැනට ප්‍රතිලාභීන් 105 කට රු.මිලි. 2.745 ක ණය හා ආධාර ලබා දී ඇත.

2016 වර්ෂයේ  මඩකළපුව හා යාපනය කොට්ඨාසයේ වැන්දඹු හා ගෘහමුලික කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වී‍මේ වැඩසටහන

 1. ආදායම් උත්පාදන මාර්ග සඳහා පෙළඹවීමේ පුහුණු වැඩසටහන

අරමුණු

 • දිළිදු කාන්තාවන් අතර පවත්නා විරැකියාව හා යැපුම් මට්ටම අවම කිරීම
 • එකී කාන්තාවන් හා පවුල්වල ආදායම් මට්ටම ඉහළ නැංවීම
 • ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ කාන්තා දායකත්වය ඉහළ නැංවීම
 • ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට කාන්තාවන්ගේ සක්‍රීය දායකත්වය ඉහළ නැංවීම

2016.05.19/20 දින බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පැවති ආදායම් උත්පාදන මාර්ග සඳහා

පෙළඹවීමේ පුහුණුව

 1.  ශිල්පීය පුහුණු වැඩසටහන

ව්‍යවසායක ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙන කාන්තා කාර්ය සංවිධාන සාමාජිකාවන්  සඳහා ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය මුලික පුහුණුව හා අමුද්‍රව්‍ය පහසුකම් ලබාදීම මෙම වැඩසටහනින් සිදුකෙරේ.

අරමුණු

 • නව තාක්ෂණික ශිල්ප ක්‍රම හදුන්වා දීම
 • වෙළඳපළ අවස්ථා උදාකර දීම
 • ගුණාත්මක තත්වයෙන් ඉහල නිෂ්පාදන සඳහා ව්‍යවසායිකාවන් දිරි ගැන්වීම
 • කාන්තාවන්ගේ සමාජ ආර්ථික තත්වය ඉහළ නැංවීම

2016 වසරේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 20ක වැඩසටහන් 20ක් පැවැත්වීමට රු.මි.1.0ක් වැය කිරීමට ඉලක්ක කර තිබූ අතර මේ වන විට වැඩසටහන් 18ක් සදහා රු.මි. 0.91ක් වැයවී තිබේ. ප්‍රතිලාභී කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව 418කි.

 1. පරිසර සුමිතුරු බෑග් නිශ්පාදන ව්‍යාපෘතිය

පොලිතින් භාවිතය නිසා පරිසරයට සිදුවන බලපෑම අවම කිරීමත්, එයට ආදේශකයක් වශයෙන් පහසුවෙන් බැහැර කල හැකි පරිසර හිතකාමී බෑගයක් භාවිතයට හුරුකිරීම හා එම බෑග් නිෂ්පාදනයට කාන්තාවන් යොමුකර ඔවුන්ට ආදායම් මාර්ග හදුන්වාදීම මෙහිදී අපේක්ෂා කෙරේ. තවද මෙම නිෂ්පාදන සදහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ මැදිහත්වීමෙන් වෙළඳපොල අවස්ථා පුළුල් කිරීමටද කටයුතු කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පරිසර හිතකාමී බැග් නිෂ්පාදන තරගාවලියක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ, දිස්ත්‍රික් හා ජාතික මට්ටමින් පැවතිණි. එහි ජාතික මට්ටමේ ප්‍රථම , දෙවන ස්ථාන නානාට්ටාන්  හා තෙවන ස්ථානය  හාලිඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත හිමි වු අතර  ජාතික මට්ටමේ කුසලතා සහතික කෝපායි, නානාට්ටාන්, බලපිටිය, පස්බාගේ කෝරළය, යටවත්ත, ඒරාවුර් පත්තු ,වේලානෙයි, පස්ගොඩ හා තඹුත්තේගම යන  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත හිමි විය.     

 1.   කාන්තා නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය හා අලෙවිපොළ

ජාතික මට්ටමේ කාන්තා නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය  හා අලෙවිපොළ “ලිය ශක්ති  ”නමින්  බත්තරමුල්ල දියත පරිශ්‍ර‍යේදී පවත්වන ලදී. කාන්තා කාර්ය සංවිධානවල සාමාජිකාවන්ගේ ආර්ථික හා සමාජ තත්වය නඟා සිටුවීම, නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය, ප්‍රදර්ශනාත්මක වෙළඳපොළක් ඇති කිරීම, ව්‍යවසායිකාවන්ගේ අත්දැකීම් හුවමාරුව අරමුණු කර ගෙන ප්‍රදර්ශනය ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

කාන්තා කාර්යාංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක චක්‍රීය ණය, ශිල්පීය පුහුණුව,  වැන්දඹු කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම, ආදායම් උත්පාදන සඳහා පෙළඹවීම යන වැඩසටහන් ඔස්සේ බලගන්වන ලද කාන්තාවන් මේ සඳහා යොමුකරන ලදී. ලංකාවේ විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල සුවිශේෂී දක්ෂතා ඇති ව්‍යවසායක කාන්තාවන් මෙහිදී සහභාගී විය. හොඳම ව්‍යවසායක කාන්තාවන් තිදෙනකු තේරීම හා  සහභාගී වන සියලුම බල මණ්ඩල සඳහා සහතික පත් ලබාදීම ද සිදු කෙරිණි.

 1. චක්‍රීය ණය වැඩසටහන

මේ මඟින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය යටතේ  ලියාපදිංචි කාන්තා කාර්ය සංවිධානවල කාන්තාවන්ගේ ආර්ථික තත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා සුළු මුල්‍ය පහසුකම් සැලසීම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

චක්‍රීය අරමුදල් යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් පිහිටුවා ඇති ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩල මඟිනි. මෙම වසරේ චක්‍රීය ණය යෝජනා ක්‍රමයේ යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අධීක්ෂණ කටයුතු හා ගිණුම් පුහුණු කටයුතු සිදු කෙරේ.

 1. අපේක්ෂා ණය වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාන්තා කාර්යාංශය හා ඒකාබද්ධව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මඟින් කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය සඳහා වන ජාත්‍යාන්තර අරමුදල (IFAD)හි මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත වියළි කලාපීය ජීවනෝපායන්  සඳහා සහයවීමේ හා හවුල්වීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ බදුල්ල, මොණරාගල, කුරුණෑගල හා අනුරාධපුරය යන දිස්ත්‍රික්ක 4 හි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 50 ක  මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. 

මෙම වැඩසටහන අවසන් වුවද ණය වැඩසටහනේ පූර්ණ අධීක්ෂණය, මෙහෙයවීම හා ප්‍රගතිය  ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය මඟින් සිදුකරනු ඇත. මෙම වැඩසටහනේ ලබා දී ඇති මුළු ණය මුදල රුපියල් මිලියන 52.625 ක් වන අතර චක්‍රීය වී ඇති මුළු මුදල ආසන්න වශයෙන් රු. මිලි. 169ක් බවට පත් වී ඇත. මේ වන විට මුළු ප්‍රතිලාභීන් 10,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ස්වයං රැකියාවල නියුතුව ඇත.

මීට සම්බන්ධ වු කාන්තාවන්ට ලබාගැනීමට හැකි වී ඇති ප්‍රතිලාභ,

 • ණය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල ජීවත්වන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ආර්ථික හා ජීවන තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • ස්වයං රැකියාවල නියුතු කාන්තාවන් මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමේදී මුහුණ දෙන ගැටළු මඟ හැරවීම.
 • හිතකර හා පහසු කොන්දේසි මත කාන්තාවන්ට තමන්ගේම සංවිධාන හරහා  ණය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීම.
 • කාන්තාවන් අතර මුදල් කළමණාකරණ ක්‍රම හා ගනුදෙනු කිරීමේ චර්යාවන් වර්ධනය කිරීම.
 1. වනිතා ශක්ති පදනම

ග්‍රාමීය කාන්තාවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ පූර්ණ දායකත්වයයෙන් යුක්තව ඔවුන්ගේ ඉතුරුම් සංවිධානාත්මක රාමුවක් තුළ ගම තුළම රඳවා ගනිමින් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමත්, නායකත්වය හා මුදල් පාලනය පිළිබඳ ඔවුන් තුළ හැකියාවක් ඇති කිරීමත් මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

මුලින් වනිතා ශක්ති බැංකු වැඩසටහන ලෙස පැවතියද පසුව 2009 වසරේ සිට වනිතා ශක්ති පදනම ලෙස ප්‍රතිව්‍යුහගත වූ මෙම වැඩසටහන යටතේ දැනට සුළු මූල්‍ය ශාඛා 56ක් ස්ථාපිත කොට ඇත. ඉන් 35ක් මනා ක්‍රියාකාරිත්වයකින් යුතුව පවත්වාගෙන යයි. ඉදිරියේදී මෙම ශාඛා සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි ශාඛා බවට පත්කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී.

 1.   පශු සම්පත් වැඩසටහන

සත්වපාලනය තුළින් කාන්තාවන් හට රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීම හා ආදායම් ඉහල නැංවීම මෙම වැඩසටහනේ පරමාර්ථයයි. තවද ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි කාන්තා කාර්ය සංවිධාන සමාජිකාවන්ගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම, පවුලේ පෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවීම, දියර කිරි පරිභෝජනය වැඩි කිරීම, කාන්තාවන්ගේ ආදායම් මාර්ග විවිධාංගීකරණය, කිරි ආශ්‍රීත නිෂ්පාදන හා ඓන්ද්‍රීය අපද්‍රව්‍ය වලින් කාබනික පොහොර හා ජීව වායු නිෂ්පාදනය, අඩු ආදායම්ලාභී කාන්තාවන්ගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම තුලින් රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීම, දේශීය කිරි අවශ්‍යතාව 55 % දක්වා දේශීයව උපයා ගැනීම හා කිරි වීදුරුව වැඩසටහනට සාධනීය දායකත්වයක් ලබාදීමට මින් අවස්ථාව ලැබේ.

ක්‍රමවේදය 

එක් ප්‍රතිලාභියෙක් සඳහා කිරි ගවයන් මිලදී ගැනීමට රු. 40,000 ක උපරිම ණය මුදලක් ලබාදෙයි.

2016 අගෝස්තු මස වනවිට පුහුණු වැඩසටහන් 13ක් අවසන් කර රු. 92,520ක මුදලක් වැයකර ඇති අතර  කොට්ඨාස 07ක ප්‍රතිලාභීන් 24ක් සඳහා කිරි ගවයන් ලබාදීමට  රු 920,000ක ණය ලබා දී ඇත.

2016.05.23 දින හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පැවති වැඩසටහනේ සත්ව සංවර්ධන උපදේශිකාවන් කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින්  හා 2016.04.06 දින ගවයන් තේරීමේ පරීක්ෂණය සිදු කරමින්

2016.05.06  දින තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පැවති වැඩසටහනේ පුහුණුව, ක්ෂේත්‍ර චාරිකා

                                

 1. විදේශගත වන කාන්තාවන් සඳහා විකල්ප ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහන

         අරමුණු 

 • විදේශ රැකියා වලට යොමුවීම වෙනුවට විකල්ප වශයෙන් දේශීය වශයෙන් ආදායම් උත්පාදන මාර්ගවලට ‍යොමු කිරීම හා පවුලේ ආදායම ඉහල නැංවීම.
 • විදේශගතවීම වලක්වා දරුවන්ට මවගේ සෙනෙහස ලබා දීම තහවුරු කිරීම තුලින් ඔවුන්ගේ අනාගතය වඩා යහපත් කරවීම හා ඔවුන් අපයෝජනවලට ලක්වීම අවම කිරීම.
 •  දේශීය වශයෙන් ග්‍රාමීය කාන්තාවන් සෘජුව ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට සක්‍රීයව දායක කර ගැනීම.
 • මව්වරුන් විදේශගත වීම නිසා දරුවන්ගේ  අධ්‍යාපනය හා පෝෂණය අඩාල වීම වැලැක්වීම.

ගෘහ සේවය සහ වෙනත් නුපුහුණු ශ්‍රමිකයින් ලෙස අළුතින් විදේශගතවීමට හෝ නැවත විදේශගතවීමට අපේක්ෂා කරන කාන්තාවන්ට පුහුණුව හා ව්‍යාපෘති ආධාර ලබාදීම මෙමගින් සිදු කෙරේ.

අනුරාධපුරය, පුත්තලම, බදුල්ල, අම්පාර, පොළොන්නරුව, මහනුවර, මාතලේ, කළුතර, ගම්පහ, හම්බන්තොට, කෑගල්ල, කුරුණෑගල, දිස්ත්‍රික්ක12න් තෝරා ගත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 25ක කාන්තාවන්  100ක් වැඩසටහන සඳහා තෝරා ගෙන ඇත. එක් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා රු. 25,000 බැගින් ව්‍යාපෘති 100ක් වෙනුවෙන් රු.මිලි. 2.5 ක ප්‍රතිපාදන වැඩසටහන සඳහා වෙන්කර ඇත. මේ දක්වා කාන්තාවන් 59කට රු.25,000 බැගින් ව්‍යාපෘති ආධාර ලබාදී ඇත.

2016.06.20  දින වරකාපොළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති විදේශගත වන කාන්තාවන් සඳහා විකල්ප ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහන.

 1. “දිරිය දෑතට සවිය” ධීවර කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම

කාන්තා කාර්ය සංවිධානවල සාමාජික ධීවර කාන්තාවන් ආර්ථික හා සාමාජයීය වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතිව “දිරිය දෑතට සවිය” වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

ධීවර කර්මාන්තයට අදාල නිෂ්පාදන සහ දේශීය අමුද්‍රව්‍ය ඇසුරින් නිෂ්පාදන බිහි කිරීම සහ ඒ සඳහා උනන්දුවක් ඇති කිරීම තුලින් ධීවර කාන්තාවන් ස්වයං රැකියා ගැන්වීම අරමුණ වේ.

2016 වසරේදී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 16 ක ප්‍රතිලාභීන් 640ක් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 16ක් පවත්වා ඇත. (එක් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකට රු.12,500 බැගින්) දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්  පැවැත්වූ එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකින් තෝරාගත් කාන්තාවන් 05 දෙනෙකු බැගින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 16ක ප්‍රතිලාභීන් 80 දෙනකු සඳහා (එක් ව්‍යාපෘතියකට  රු.112,500ක් වැයකර) ධීවර ආම්පන්න ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වේ.

 1.   බන්ධනාගාරගත කාන්තාවන් ආර්ථික හා සමාජයීය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

සුළු වැරදි මත බන්ධනාගාරගත වන කාන්තාවන්  පුනරුත්ථාපනය කර සමාජගත කිරීම සඳහා ව්‍යවසායක කාන්තාවන් ලෙස නඟා සිටුවීම, නැවත නැවත බන්ධනාගාරගත වීම අඩුකිරීම හා පුනරුත්ථාපනය වූ කාන්තාවන් අනෙක් කාන්තාවන්ටද ආදර්ශමත් ලෙස ජීවත්වීමට පෙළඹවීම මෙම වැඩසටහනින් සිදු වේ.

අරමුණු

 • සුළු වැරදි මත බන්ධනාගාරගත වූ කාන්තාවන් එවැනි වැරදි කෙරෙහි නැවත පෙළඹවීම වලක්වා ඔවුන්ට ගෞරවනීය පුරවැසියන් ලෙස ජීවත්වීමට අවශ්‍ය මානසික ශක්තිය ලබාදීම.
 • වැරදිවලට පෙළඹුණු කාන්තාවන් එසේවීමට හේතු සොයා බලා ඒවාට විසදුම් ලබාදී නැවතත්  ඔවුන් දිරිමත් කර මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ වටිනාකම අවබෝධ කර දීම.
 • තෝරාගත් කාන්තා රැඳවියන් සඳහා ස්වයං රැකියා පුහුණුව ලබාදී, එතුලින් ඔවුනට ස්වයං රැකියා ආරම්භ කිරීමට හැකිවන පරිදි උපකරණ හා ද්‍රව්‍යමය ආධාර සැපයීම තුල ඔවුන් ආදායම් උත්පාදන මාර්ග කෙරෙහි යොමුවීමේ ප්‍රවණතාවය වර්ධනය කිරීම.

ක්‍රමවේදය

ප්‍රථම වතාවට සුළු වැරදි මත බන්ධනාගාරගත වන කාන්තා රැඳවියන් සඳහා අවශ්‍ය කුමන ආකාරයේ පුහුණුවීම්ද යන්න අදාළ බන්ධනාගාරය මඟින් තොරතුරු ලබාගෙන ඒ අනුව තෝරාගත් බන්ධනාගාරය තුල එක් දින හෝ දෙදින පුහුණු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අවශ්‍ය මූලික පුහුණු උපකරණ ලබාදීම.

බන්ධනාගාර 06ක වැඩසටහන් 10ක් පැවැත්වීමට රු.මි. 0.5ක වියදමක් ඉලක්ක කර තිබූ අතර වැඩසටහන් 08ක් ක්‍රියාත්මක කර ඉලක්කගත කාන්තාවන් 408කට ප්‍රතිලාභ ලබා දී ඇත.

 1. කාන්තා සංවිධාන ජාලය ශක්තිමත් කිරීම (දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය බලමණ්ඩල ශක්තිමත් කිරීම)

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ මඟපෙන්වීම යටතේ ඒකරාශී වී තිබෙන කාන්තා කාර්යය සංවිධාන ප්‍රාදේශීය බල මණ්ඩල හා දිස්ත්‍රික් බලමණ්ඩලයන්හි  ක්‍රියාකාරී සාමාජිකාවන්  නායකත්වය සඳහා පෙළ ගැස්වීමත් කාන්තා සංවිධාන ජාලය තව තවත් ශක්තිමත් ලෙස සමාජයීය වශයෙන් ඵලදායී මෙහෙවරක් ඉටු කිරීම උදෙසා යොමු කිරීමටත් මෙම පුහුණු වැඩසටහන පැවැත්වේ.

අරමුණු

 • සංවිධානගතව සාමූහික වශයෙන් තම අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීමට ශක්තිමත් හඩක් නැගීමට කාන්තාවන් පෙළඹවීම.
 • තීරණ ගැනීමේ හා සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී කාන්තාවන් බලපෑම් කළ හැකි කණ්ඩායමක් බවට පත්කිරීම.
 • ප්‍රා‍දේශීය මට්ටමින් දේශපාලන කාන්තා නියෝජනය ඉහළ නැංවීම.
 • කුශලතාවයෙන් හා මනා පෞරුෂත්වයකින් යුතු කාන්තා ප්‍රජාවක් රට තුළ බිහිකිරීම.

2016 සැප්තැම්බර් මස වන විට දිස්ත්‍රික් 17ක ප්‍රතිලාභීන් 1,550ක් සදහා ප්‍රාදේශීය වැඩසටහන් 14ක් පවත්වා ඇත. මීට අමතරව  ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් 150ක් පවත්වා අවසන්ය.                                  

2016.06.29 දින දංකොටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති පැවති  කාන්තා බල මණ්ඩල ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහන

ප‍්‍රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන්