කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச                                               


Hon.Minister of Women and  Child Affairs and Social Security
Hon.Mrs.Pavithra Devi Wanniarachchi

Tel               : +94 11 2186236
Fax              : +94 11 2187323
E-Mail          :