කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

Kala Keerthi Geetha Samanmali Kumarasinghe
Hon.State Minister of Ministry of Women & Child Affairs. 
 
 Office          :  011-2186145
 Fax              :  011-2187154
 E-Mail         : geethaks@gmail.com