කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child Affairs
 
Hon. State Minister of Women and Child Affairs
Tel               : +94 11 2186335
Mobile        : 
Fax              :+94 11 2187199
E-Mail          :