කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

 
Hon. State Minister of Women and Child Affairs
Mr.Vijitha Berugoda

Tel               : 

Mobile        : 

Fax              :

E-Mail          :Hon. State Minister of Social Security


Mr.Tharaka Balasuriya


Tel               :


Mobile         :


Fax             :


E-Mail         :