කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

The Secretary
Mr. H.K.D.W.M.N.B. Hapuhinne
Tel : +94 11-2186057
Fax : +94 11-2187199
E-Mail : secycdwa@gmail.com