කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

EB Exam

First Efficiency Bar Examination for Women Development Officers

උපදේශන නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2019   

උපදේශන නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2019   අයදුම්පත

First Efficiency Bar Examination for Women Development Officers  of Ministry of Women and Child Affairs 2018   Application

උපදේශන නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2018  අයදුම්පත

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහන සොයුරි නිළධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය  2018

Second Efficiency Bar Examination - 2018 for Relief Sisters of the Ministry of Women and Child Affairs

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වනිතා සාංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය  2016
අයදුම්පත්‍රය සහ ගැසට් නිවේදනය

              සිංහල අයදුම් පත්‍රය  |  ගැසට් නිවේදනය - සිංහල

              දෙමළ අයදුම් පත්‍රය  |  ගැසට් නිවේදනය - දෙමළ

              ඉංග්‍රීසි අයදුම්පත්‍රය, ගැසට් නිවේදනය