කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child AffairsMr.Chandraprema Gamage
The Secretary
Tel : +94 11-2186057
Fax : +94 11-2187199
E-Mail : secycdwa@gmail.com