කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச


Mrs.A.S.Padmalatha
State Secretary
State Ministry of Women & Child Affairs
Tel:
Fax:
E-Mail:
Mrs.K.G.Ashoka Alawatta
State Secretary
State Ministry of Social Security
Tel:
Fax:
E-Mail: