කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

EB Exam

උපදේශන නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2019   

උපදේශන නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2019    අයදුම්පත

First Efficiency Bar Examination for Women Development Officers  of Ministry of Women and Child Affairs  -  2018

-Application

උපදේශන නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2018

                         -අයදුම්පත

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහන සොයුරි නිළධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

Second Efficiency Bar Examination - 2018 for Relief Sisters of the Ministry of Women and Child Affairs


කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වනිතා සාංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2016

අයදුම් පත්‍රය සහ ගැසට් නිවේදනය

 

සිංහල අයදුම් පත්‍රය  |  ගැසට් නිවේදනය - සිංහල

දෙමළ අයදුම් පත්‍රය  |  ගැසට් නිවේදනය - දෙමළ

ඉංග්‍රීසි අයදුම්පත්‍රය, ගැසට් නිවේදනය