කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Designated Officer:-


Mrs.D.S.Wijesekara

Additional Secretary(Administration),

5th Floor,

Sethsiripaya Stage 2,

Battaramulla.

Telephone Number-0112187266


Information Officers in our Ministry :-


Name of the 
Institute/Department/ Office
Name of the Officer 
(Information Officer)
Designation
Office Address
Telephone 
Number
Ministry of Women and Child Affairs
Mrs.R.L.S.P.Swarnalatha
Senior Assistant Secretary (Admin)
5th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla.

0112187274
National Committee on Women
Mrs.M.A.Anula Indrani
Executive Director
5th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla
0112187257
Women’s Bureau
Mrs.Champa Upasena
Director
3rd Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla.
0112187270
Children Sectarian Office
Mrs.Nayana E Senarathna
Director(Acting
6th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla.
0112186054
National Child Protection Authority
Mrs.Anoma Siriwardena
General Manager
No:330, Thalawathugoda Road, Madiwela, Sri Jayewardenepura
0112778911
Department of Probation and Child care Services
Mrs.P.Chandima Sigera
Commissioner
3th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla.
0112187283