කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Children's Secretariat

 • Ms. Nayana E.Senarathna Director (Action)

  Telephone : +94 11 2186054

  Mobile : -

  Fax : +94 11 2827081

  E-mail :

 • Deputy Director

  Telephone : +94 11 Ext.702

  Mobile :

  Fax : +94 11

  E-mail :

 • Asst. Director

  Telephone : +94 11 2187250 Ext. 722

  Mobile : +94 71 8156403

  Fax : +94 11 2827086

  E-mail : -

 • Ms. W.D.L. Saubhagya Asst. Director

  Telephone : +94 11 2186058

  Mobile : -

  Fax : +94 11 2187277

  E-mail : -

 • Ms. B.M.T.Abhisheka Asst Director

  Telephone : +94 11 2187189

  Mobile : -

  Fax : +94 11 2827086

  E-mail : -