කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

National Secretariat for Early Childhood Development

Director/Acting

Mrs.D.D.Waruni Rasadari 

Telephone :

 Mobile : 0710722457

 Fax :

 E-mail :Deputy Director

Mr.Sameera Prasad  

Telephone : +94 11 2187250 Ext. 722

 Mobile : +94 71 8156403

 Fax : +94 11 2827086

 E-mail : -