කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Children's Secretariat

 • Ms. Nayana E.Senarathna Director (Action)

  Telephone : +94 11 2186054

  Mobile : -

  Fax : +94 11 2827081

  E-mail :

 • Deputy Director

  Telephone : +94 11 Ext.702

  Mobile :

  Fax : +94 11

  E-mail :

 • Asst. Director

  Telephone : +94 11 2187250 Ext. 722

  Mobile : +94 71 8156403

  Fax : +94 11 2827086

  E-mail : -

 • Ms. W.D.L. Saubhagya Asst. Director

  Telephone : +94 11 2186058

  Mobile : -

  Fax : +94 11 2187277

  E-mail : -

 • Ms. B.M.T.Abhisheka Asst Director

  Telephone : +94 11 2187189

  Mobile : -

  Fax : +94 11 2827086

  E-mail : -