කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

Children's Secretariat


 • Director

  Mrs.H.Nayana S.T.K.De Silva  

  Telephone : +94 11 2186054

  Mobile : -

  Fax : +94 11 2827081

  E-mail :

 • Deputy Director

  Telephone : +94 11 Ext.702

  Mobile :

  Fax : +94 11

  E-mail :

 • Sameera Prasad Asst. Director

  Telephone : +94 11 2187250 Ext. 722

  Mobile : +94 71 8156403

  Fax : +94 11 2827086

  E-mail : -


 • Asst. Director

  Telephone

  Mobile

  Fax

  E-mail : -


  Bhagya Liyanage
  Asst. Director 

  Telephone

  Mobile

  Fax

  E-mail : -


  Waruni Rasadari 
  Asst. Director

  Telephone

  Mobile : 0710722457

  Fax :

  E-mail : -