කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

National Committee on Women

 • S.B.Dissanayake - Chairperson

  Telephone: +94 11 2187248 Ext. 325

  Mobile: -0725635143

  Fax: +94 11 2827091

  E-mail: chairpersonncw@gmail.com,sbriyatisd@gmail.com


 • -Executive Director

  Telephone: +94 112187257 Ext. 326

  Mobile: -

  Fax: +94 11 2827001

  E-mail • Chamali Soysa-Legal Officer 

  Telephone

  Mobile: -0779300030

  Fax

  E-mail: chamali1977@gmail.com

 • Prof. Upul Subhasinghe - Committee Member

 • Prof. Sunethra Tennakoon - Committee Member

 • Dr. Mahesh Edirisinghe - Committee Member

 • Ms. Kasuni Varangi Merinnage - Committee Member

 • Ms. Nanda Indrawansa - Committee Member

 • Ms Emelda Sukumar- Committee Member

 • Ms. Maduka Gunasekara - Committee Member

 • Ms Kanthi Wijethunga- Committee Member

 • Ms. Faiza Musthapa Marker - Committee Member

 • MsDushanthi Hapugoda- Committee Member

 • Ms. Rasoja Thotagamuwa - Committee Member

 • Mr. Suranjan Kodithuwakku- Commitee Member