කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Women’s Bureau of Sri Lanka

 •  Ms. Champa Upasena Director

  Telephone: +94 11 2187270 /71  Ext. 319

  Mobile:

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail:

 • Deputy Director

  Telephone: +94 11 2187259  Ext.320

  Mobile: +94 77 3608736

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail:

 • Ms. Seetha Karunarathna Asst. Director

  Telephone: +94 11 2187272  Ext.321

  Mobile: +94 71 4484445

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail: -

 • Ms. M.P. Kumari  
  Kosgahakumbura Asst. Director

  Telephone: +94 11 2187269   Ext. 322

  Mobile: +94 71 8502230

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail: -