කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

Women’s Bureau of Sri Lanka

 •  Ms. Champa Upasena Director

  Telephone: +94 11 2187270 /71  Ext. 319

  Mobile:0771017022

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail:champamaliniupasena@gmail.com

 • Deputy Director

  Telephone: +94 11 2187259  Ext.320

  Mobile: +94 77 3608736

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail:

 • Ms. Seetha Karunarathna Asst. Director

  Telephone: +94 11 2187272  Ext.321

  Mobile: +94 71 4484445

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail: -sgkarunarathne@gmail.com

 • Ms. M.P. Kumari  
  Kosgahakumbura Asst. Director

  Telephone: +94 11 2187269   Ext. 322

  Mobile: +94 71 8502230

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail: -kumarikos@yahoo.com