කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

දේශපාලනයේ කාන්තාවන් බලගැන්වීමේ සහතිකපත් පාඨමාලාව - 2017 අධ්‍යයන අරමුණු පැහැදිලි කිරීමේ සැසිය

Posted in Ministry News on Nov 08, 2017