කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

ජාතික කාන්තා කමිටුව සඳහා නව සාමාජික මණ්ඩලයක් පත් කිරී

1993 වර්ෂයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය මගින් අනුමත කරන ලද “කාන්තා ප්‍රඥප්තිය"” ප්‍රකාර කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතේ ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති ජාතික කාන්තා කමිටුව, කාන්තාව හා නීතිය, සෞඛ්‍ය, ආර්ථික සංවර්ධනය, අධ්‍යාපනය, විද්‍යාව හා තාක්ෂණය, පරිසරය ආදී ක්ෂෙත්‍රයන් පිළිබඳව කරුණු සොයා බලා කාන්තාව ආර්ථික මෙන්ම සමාජයීය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම හා විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව සමාජයීය වශයෙන් මුහුණපාන ගැටළු තුරන් කිරීම සඳහා ගතයුතු ක්‍රියා මාර්ග විමර්ශනය කර, යෝජනා හා නිර්දේශ, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම් සම්භාරය පැවරී ඇති රාජ්‍ය ආයතනයකි. කාන්තා ප්‍රඥප්තියේ ජාතික කාන්තා කමිටුව ස්ථාපනය කිරීම යන පරිච්ඡේදය යටතේ 17(2) වගන්තිය ප්‍රකාර ඉහත සඳහන් ක්ෂෙත්‍රවල විශිෂ්ඨත්වයක් ලැබුවා වූද, පොදු පිළිගැනිමක් ඇත්තා වූද, විද්වත් මණ්ඩලයක් වසර 4 ක කාලසීමාවක් සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් තෝරා පත් කරනු ලබයි. කාන්තා ප්‍රඥප්තියෙන් ප්‍රකාශිත අරමුණු ඉටු කර ගැනිම සඳහා පත් කරගන්නා ලද ජාතික කාන්තා කමිටුවේ නව සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ සමාරම්භක රැස්වීම 2018-09-11 දින පස්වරු 2.00 ට ජාතික කාන්තා කමිටු ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදි.

2018 අගෝස්තූ මස පත් වූ නව කමිටු සාමාජික සාමාජිකාවන්

ස්වර්ණා සුමනසේකර මහත්මිය - සභාපති
එම් ඒ අනුලා ඉන්ද්‍රානි මහත්මිය - විධායක අධ්‍යක්ෂ - සාමාජික විජිතා සෙනෙවිරත්න මහත්මිය - අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) - සාමාජික රංජිත් විකුම්ලාල් කුලසිංහ මහතා - සාමාජික මහාචාර්ය කමීනා ගුණරත්න මහත්මිය - සාමාජික මහාචාර්ය කමලා ලියනගේ මහත්මිය - සාමාජික වෛද්‍ය ලක්ෂ්මි සෝමතුංග මහත්මිය - සාමාජික ආචාර්ය සේපාලි කෝට්ටේගොඩ මහත්මිය - සාමාජික ආචාර්ය අනුෂා එදිරිසිංහ මහත්මිය - සාමාජික අන්බේරියා හනීෆා මහත්මිය - සාමාජික චූලනි කොඩිකාර මහත්මිය - සාමාජික මුම්ටාස් සිරිවර්ධන මහත්මිය, - සාමාජික විශාකා ධර්මදාස මහත්මිය - සාමාජික

යන මහත්ම මහත්මීන් කමිටු සාමාජික සාමාජිකාවන් ලෙස තනතුරු දරනු ලබන අතර, ඔවුන් විසින් කාන්තා ප්‍රඥප්තතියේ සඳහන් විෂමතාවයන් පිළිබඳ වඩා අවධානය යොමු කිරීමටත්, ඒ ආශ්‍රත ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, පර්යේෂණ හා උපදේශන කටයුතු පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කර ක්‍රියා කිරිමටත් තීරණය කරන ලදි.

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 11, 2018