කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Covid-19 ව්‍යාසනය හේතුවෙන් අනාරක්ෂිත වන ළමුන් පිලිබඳ තොරතුරක්වේ නම්,ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරීයේ 1929 දුරකථන සේවයට වහාම දැනුම් දෙන්න

.

Posted in Highlights, Ministry News on May 20, 2021