කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2019-12-02

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ ගරු අමාත්යද පවිත්රා දේවි වන්නිආරච්චි මැතිණියගේ ප්ර්ධානත්වයෙන් මෙම ප්රමගති සමාලෝචන රැස්වීම සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාං ශයේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. අමාත්යාං ශ ලේකම් ඒ.එස්.එම්. එස්. මාහානාම මහත්මිය ඇතුළු අමාත්යාංීශයේ අංශ හා දෙපාර්තමේන්තු ප්ර ධානීන් ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවති මෙම රැස්වීමේදී 2019.10.31 වෙනිදා දක්වා අමාත්ංාප්ශය අත්කරගත් මූල්යක හා භෞතික ප්රිගතිය විමර්ශනය කරන ලදී. ඒ අනුව අදාළ කාලය සඳහා දෙපාර්තමේන්තු වලින් ඉටුකරන කාර්යභාරයන් පිළිබඳ 73%ක මූල්යි ප්ර ගතියක් හා 61% ක භෞතික ප්රාගතියක් අත්කර ගෙන තිබුණු බව අනාවරණය විණි. මෙම සාකච්ඡා වාරයේදී ගරු අමාත්යෙතුමිය විසින් අවධාරණය කරන ලද්දේ ළමා හා කාන්තා සංවර්ධනය තහවුරු කිරීමට නම් ඉතා පුළුල් ප්රමවේශයකින් ක්රිළයාත්මක වියයුතු බවය. පවුල තුළ සතුට හා සංහිඳියාව ගොඩ නැගීමත් ඒ තුළින් සමස්ත රටේ සංවර්ධනය ඇති කිරීමට පියවර ගත යුතු බවත් අවධාරණය කරන ලදී. එහිදී දිළිඳුකම හා බැදුණු ගැටළු එනම්, මන්දපෝෂණය හා ළමුන්ගේ පාසල් අධ්යාණපනය අඩාල වීම, අඩු ආදායම් තත්ත්වය විරැකියාව යන කරුණු වලට කෙටි හා දිගු කාලීනව පිළිතුරු ලබා දීමට හැකිවන පරිදි අමාත්යාංතශය ප්ර මුඛතා හඳුනාගත යුතු බවත් අනාවරණය කෙරිණි. විශේෂයෙන්ම බහුවිධ ප්රිවේශයකින් රජයේ අනෙකුත් සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලකිල්ලට ගනිමින් දේශීය හා ජාත්යවන්තර ක්ර්මෝපායන්ද විශ්ලේෂණය කර ඒවා ඇසුරෙන් වත්මන් රජය අපේක්ෂා කරන කාන්තා හා ළමා සංවර්ධනය ශක්තිමත්ව තහවුරු කළ යුතුව ඇත. මෙහිදී ප්රසමුඛතා සැලකිල්ලට ගනිමින් කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන වශයෙන් වැඩ සැලසුම් කර ක්රිළයාත්මක කිරීම සදහා අමාත්ංාතාශය උපරිම කැපවීමෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව පැවසීය. තවද විධිමත් පරිදි ප්රපසම්පාදන ආදිය සිදුකර එහෙත් ගෙවීම් කටයුතු අවසන් නොමැති ව්යාපපෘති හා කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් විධිමත් පරිදි සුදුසු ක්රිගයාමාර්ග ගෙන එම කටයුතු නිමා කරන ලෙස වැඩිදුරටත් අවධාරණය කෙරිණි. ළමුන් හා කාන්තාවන් ඇතුළු ජනතාවට වඩා ක්රිගයාශීලී හා ඵලදායීව වත්මන් රජයේ අපේක්ෂිත සේවාවන් ලබා දීමට සියලු දෙනා ඉදිරියේ දී ගනු ලබන උත්සාහයට ගරු අමාත්යරතුමියගේ ස්තූතිය පළකෙරිණි.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 05, 2019