කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය තානාපති ජාතික වැඩසටහන 2023

Posted in Highlights, Ministry News on Apr 26, 2023