කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික අභ්‍යාන්තර ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම - 2022

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික අභ්‍යාන්තර ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම - 2022 සම්බන්ධයෙන් සිඳුකරන ලඳ සංශෝධන පිලිබඳ දිස්ත්‍රික්ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත යවන ලඳ ලිපිය මෙතනින් භාගත කර ගත හැක. මෙතනින්

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 16, 2021