කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිලිබදව ජාතික සතිය -2022

Posted in Highlights, Ministry News on Jul 07, 2022