කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

පෙර පාසැල්/මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන නැවත ආරම්භ කිරීම

පෙර පාසැල්/මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන නැවත ආරම්භ කිරීම ලිපිය

Posted in Highlights, Ministry News on Jul 02, 2020