කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

පෙර පාසැල්/මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන නැවත ආරම්භ කිරීම

පෙර පාසැල්/මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන නැවත ආරම්භ කිරීම ලිපිය

Posted in Highlights, Ministry News on Jul 02, 2020