කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Establishing Gender Mainstreaming Programme at Ministry Level

Our Ministry offered instructions and guidance on the establishment of the Gender Mainstreaming Programme in respective Ministries providing women as well as men with the opportunity of acting with equity and equality, achieving Sustainable Development Goals, and minimizing harassment against women in public institutions. Meanwhile, as per the cabinet approval obtained in 2016 the establishment of gender mainstreaming programme has been assigned as a responsibility of either director / Additional Secretary in each ministry.

Hence, arrangements were made to print a tri-lingual manual on Gender Mainstreaming, Gender Budgeting and Setting up of Committees with the name of a “ Manual on Gender Mainstreaming and Gender Responsive Budgeting ” to Eradicate Gender-based Violence for distributing among public institutions. The Project for Strengthening Democratic Governance and Accountability (SDGAP)of the United States Agency for International Development (USAID) provided technical assistance, and the Consultant Ms Shriyani Perera, who advise (SDGAP) and the Ministry on the subject, compiled this book.

Tri-lingual manual on Gender Mainstreaming, Gender budgeting and setting up of Committees to eradicate gender-based violence prepared for distributing among public institutions

Click Here to Download

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 15, 2020