කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය UNDP ආයතනය හා ඒකාබද්ධව ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත සිදුවන හිංසන වැලැක්වීම ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අදාල රාජ්‍ය නොවන යාන්ත්‍රණය වෙත නිලධාරීන් ඒකාබද්ධ කිරීමේ වැඩ සටහන් දෙකක් හා එම නිලධාරීන්ගේ අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීමේ වැඩසටහන් 2ක් යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකමි කාර්යාලයේදී 2018/05/24 හා 25 දෙදින කුරුණැගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී 2018/06/25 හා 26 දෙදින පවත්වනු ලැබීය

ඊට අමතරව 2018/06/18 දින අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී හා 2018/06/19 දින මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පසුවිපරම් වැඩසටහන් දෙකක් පවත්වනු ලැබිය.

Posted in Ministry News on Jul 31, 2018