කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child Affairs

දළ විශ්ලේෂණය

දැක්ම

ළමා හා  කාන්තා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත වන්නා වූ  අභිමානවත් දේශයක් කරා

 මෙහෙවර

අභිමානවත් දේශයක් වෙනුවෙන් සමාජ-ආර්ථික බලගැන්වීම, සමාජ වටිනාකම් ප්‍රවර්ධනය සහ අදාළ සියලු පාර්ශවයන්ගේ උපායමාර්ගික ඒකාබද්ධ සහභාගීත්වය ලබාගැනීම මඟින් ළමා හා කාන්තා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා යහපාලන භාවිතාවෙන් තහවුරු වන පරිදි අදාළ අවශ්‍යතා සම්පාදනය කිරීම සහ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා නියාමනය කිරීම.