කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child Affairs
Hon.Minister of Women and  Child Affairs

Tel               : +94 11 2187262
Mobile        : 
Fax              : +94 11 2187263
E-Mail          :