කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child AffairsMs.Ashoka Alawatte

The Secretary

Tel : +94 11-2186057

Fax : +94 11-2187199

E-Mail : secycdwa@gmail.com 


ශ්‍රී ලංකාවේ 52%ක් වන කාන්තාවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල දරුවන්ට හිංසනයෙන් තොර සමානාත්මතාව තහවුරු වන මෙන්ම අභිමානය ඔප් නැංවෙන අයුරින් සුරක්ෂිත සමාජයක් බිහිකිරීම ඒකායන අරමුණයි. ඒ වෙනුවෙන් සමාජය වඩාත් සංවේදි කිරීම උදෙසා විශාල කාර්යය භාරයක් ඉටු කිරීමට ඉදිරි කාලය තුල සැලසුම් සකස් කරනු ලැබේ. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් කාන්තාවන් හා දරුවන් සම්බන්ධව අත්සන් තබා ඇති ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තීන් ද සැලකිල්ලට ගෙන, එමගින් කාන්තාවන් හා දරුවන් වෙනුවෙන් වඩාත් හිතකාමී, තෘප්තිමත් සමාජ පරිසරයක් ගොඩනැගීමට  කටයුතු කිරීම මුලික අරමුණ වන අතර එමගින් ආර්ථික සංවර්ධනයට ද  සුවිශාල  දායකත්වයක්  ලබා දීමට  හැකියාව සැලසෙනු ඇත.


මෙම අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ධුරයෙහි වසර 8ක ලද සේවා පලපුරුද්ද ඉතා වැදගත් ලෙස භාවිතයට ගත හැකි අතර, ප්‍රාදේශිය පරිපාලනය සේම දෙපාර්තමේන්තු පරිපාලනයේ ද ලද සුවිශේෂි අත්දැකීම් ද මෙම කර්තව්‍ය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වේ.


තව ද අමාත්‍යාංශය මගින් දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල පිහිටුවා ඇති කාන්තා හා ළමා ඒකක තුලින් වඩා පුළුල් හා ඵලදායි සේවාවක් ඉටු කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ගණනාවක් දියත් කිරීමට සැලසුම් කරන අතර, කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් කරමින් ඔවුන් සංවර්ධනයට දායක කර ගැනීමටත්,කාන්තාවන් හා දරුවන් වෙනුවෙන් හිංසනයෙන් තොර සමාජ වටපිටාවක් ගොඩනගමින් සමාජයට ශක්තිමත් පවුල් ඒකකයන් බිහි කර ලීම ද ප්‍රධාන අපේක්ෂාවන් වේ.