කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child Affairs

EB Exam


කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වනිතා සාංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2016

අයදුම් පත්‍රය සහ ගැසට් නිවේදනය

 

සිංහල අයදුම් පත්‍රය  |  ගැසට් නිවේදනය - සිංහල

දෙමළ අයදුම් පත්‍රය  |  ගැසට් නිවේදනය - දෙමළ

ඉංග්‍රීසි අයදුම්පත්‍රය, ගැසට් නිවේදනය