කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child Affairs

 • සතුටු සිනා පිරි සුරක්ෂිත ගමනක්

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 07, 2018

  සතුටු සිනා පිරි සුරක්ෂිත ගමනක් - දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව පොදු ප්‍රවාහන සේවය තුල සිදුවන ලිංගික හිංසනය වැලැක්වීම

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය තවත් අමාත්‍යාංශ 9 ක් හා එක්ව සකස් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා ලිංගිකත්වය මත පදනම් වූ හිංසනයන් සඳහා වන ප්‍රතිපත්තිමය රාමුව සහ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2016 - 2020 වැඩසටහනට අනුකූලව කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ජාතික කාන්තා කමිටුව, බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය සහ ක්‍රියාකාරී පළාත් බස්නාහිර පළාත් කණ්ඩායම (V-Force) ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලද පොදු ප්‍රවාහන සේවය තුල සිදුවන ලිංගික හිංසන වැලැක්වීමේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව

 • කාන්තා දින තේමාව 2018

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 04, 2018

  කාන්තා දින තේමාව 2018

 • එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවා 77 වන සැසිවාර

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 02, 2018

  ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතියට අදාල 5 වන සහ 6 වන කාලීන වාර්තා සමාලෝචනය 77 වන සැසිවාරය- එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් කමිටුව

  1991 දී ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතියටත් ළමුන් විෂයෙහි ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන්නා වූ සුවිශේෂි කාරණා 2 ක් සම්බන්ධයෙන් වන අතරු සම්මූතීන් 2 කටද (2000 - Optional Protocol on Children with Armed Conflict, 2006 - Optional Protocol on Child Sexual Exploitation, Child Prostitution and Child Pornography ) ශ්‍රී ලංකාව විසින් අත්සන් කොට එය මෙරට ක්‍රියාත්මක කිරීමට එකගතාවය පළ කොට ඇත. මෙම සම්මුතින් සමග අත්වැල් බැදගැනීමත් සමග සෑම වසර පහකට වරක් එම සම්මුතින් ක්‍රියාත්ම

 • කාන්තා දිනයට සමගාමි වැඩසටහන්

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 23, 2018

  ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය - 2018 මාර්තු 08 - පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමිව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය විසින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය හා දීප ව්‍යාප්තව විවිධ වැඩසටහන් සංවිධානය කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතය

  ඒ අනුව ,

  ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමි කාන්තා නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය හා අලෙවි පොළ - 2018 ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි කාන්තා කාර්ය සංවිධාන වල සාමාජිකාවන්ගේ ආර්ථික හා සමාජීය තත්ත්වය නඟා සිටුවීම වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක භාවය වර්ධනය සඳහා කාන්තාවන් දිරිගැන්වීමත් , නිර්මාණ හා නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රදර්ශනාත්මක වෙළඳ පලක් ඇති කිරීමත් , ව්‍යවසායකත්ව අත්දැක

 • අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 24, 2017

  අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම

 • මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සතිය -2017

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 16, 2017

  මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සතිය -2017