කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development


The Secretary
Mrs.Dharshana Senanayake
Tel : +94 11-2186057
Fax : +94 11-2187199
E-Mail : secycdwa@gmail.com 


පණිවිඩය

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී  මෙන්ම සමාජ සංස්කෘතික විකාශනයේදී ද කාන්තාවන් හා ළමුන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරේ. එමෙන්ම රටේ අනාගත පැවැත්ම හා  අභිවෘද්ධිය ස්ථාපිත කිරීමෙහිලා ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම හා සංවර්ධනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එමෙන්ම සමස්ථයක් වශයෙන් ගත් කල ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකයට මුල් තැනක් හිමිවන අතර දිළිදුකම පිටු දැකීම  හා ආර්ථික සංවර්ධන උපාය මාර්ගයන්හිදී ඊට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක්  හිමි වේ. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලින් විශාල කොටසක් වියළි කලාපයට අයත්වන අතර එම වියළි කලාපය සංවර්ධනය කිරීමත් මෙම  අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරයට අන්තර්ගත වී ඇත.  එසේ හෙයින් පෙරට  වඩා පුළුල් කෂේත්‍රයක් ඔස්සේ අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය ඉදිරියට ගෙන යෑමට කටයුතු සිදු කළ යුතුව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරිනියක් වශයෙන් විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවල සේවය කිරීමෙන් ලද දැනුම හා අත් දැකීමෙන් මෙන්ම අමාත්‍යාංශ කිහිපයක ලේකම් තනතුර දැරීමෙන් ලද කුසලතා හා  පුළුල් දැනුම මත මෙම අමාත්‍යාංශය හරහා උපරිම ජනතා සේවයක් ඉටුකිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.

එහිදී රාජ්‍ය ආයතනයක් වශයෙන් මෙම නිල වෙබ් අඩවියෙන්   සමස්ථ ජනතාව වෙත , තොරතුරු, දැනුම හා අත් දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමට සහ අදහස් බෙදා හදා ගැනීමට  මහඟු අවස්ථාවක්  උදාවනු ඇතැයි  අපේක්ෂා කරමි.