කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security                                               


Hon.Minister of Women and  Child Affairs and Social Security
Hon.Mrs.Pavithra Devi Wanniarachchi

Tel               : +94 11 2187262
Fax              : +94 11 2187263
E-Mail          : mediaunit22@gmail.com