කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child AffairsMs. Wijayakala Maheshwaran
Hon. State Minister of Child Affairs
Tel               : +94 11 2186335
Mobile        : +94 77 7714933
Fax              :+94 11 2187199
E-Mail          : mkala8642@gmail.com