කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

 • ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීම -2019

  Posted in Highlights, Ministry News on தை 18, 2019

  ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීම -2019 “කාන්තාව සහ සංවර්ධනය” පර්යේෂණ සඟරාව සඳහා ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම


  එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තා දශකයෙහි එක් සාධනීය ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් 1978 දී ආරම්භ වූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය, මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තා ප්‍රජාව සංවර්ධන ක්‍රියාදාමට අනුකලනය කිරීමේ ජාතික ආයතනය බවට පත්වී ඇත. එහිදී කාන්තාවන් සමාජයීය සහ ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ අරමුණ පෙරදැරිව ජාතික මට්ටමේ සිට බිම් මට්ටම දක්වා කාන්තා සංවර්ධන වැඩසටහන් දියත් කරනු ලබයි. සමස්ත කාන්තා පරපුරෙහි දැනුම හා ආකල්ප ප්‍රවර්ධනය කරමින් ඔවුන් සමාජයීය සහ ආර්ථික වශයෙන් සවිබලගැන්වීම සඳහා වැඩසටහන් සැළසුම් කිරීමේදී සහ දි

 • දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

  Posted in Highlights, Ministry News on தை 17, 2019

  “හෙට දින දිනන දරුවෝ”දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහ

  මානව සම්පත ආශ්රි තව පවත්නා ගැට‍ළු අවම කර ශ්රී් ලංකාව ලොව බබළන රාජ්යඥයක් බවට පත් කිරීමේ මූලික වගකීම වර්තමාන ළමා පරපුරට පවත්නා අභියෝගයකි. නමුත් දිනෙන් දින සිදු වන තාක්ෂණික දියුණුවත් සමඟ සංකීර්ණ බවට පත් වී ඇති දරුවන්ගේ ජීවන රටාවන් හා බැඳී තිබෙන විවිධ ගැටළු වන පවුල් ආරවුල්, මත්ද්රකව්යබ සඳහා ඇබ්බැහි වීම, ළමා කායික හා මානසික හිංසන, ළමා අපයෝජන හා නොසළකා හැරීම් වැනි දෑ හේතුවෙන් වඩා යහපත් හා ගුණාත්මක පෞරුෂයන්ගෙන් යුත් පුරවැසියන් ලෙස සමාජයට එක් වීම වර්තමාන ළමා පරපුරට විශාල ලෙස ගැටළුකාරී වී තිබේ. එබැවින් මෙම තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා අමාත්යාං ශ මට්ටමින් සිදු කරනු ...

 • The international Women's Day 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on தை 04, 2019

  The international Women's Day will be held on March 08,2019 in Anuradhapura.

 • New Secretary Assumed Duties Today

  Posted in Highlights, Ministry News on மார 26, 2018

  Mrs. Darshana Senanayaka assumed duties as the new secretary to the ministry of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones on 26th December 2018.

 • Minister of Ministry of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones assumed duties

  Posted in Highlights, Ministry News on மார 24, 2018

  Honerable Minister of Ministry of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones Mrs. Chandrani Bandara assumed duties at her office on 24th December 2018.

 • Change Name of the Ministry

  Posted in Highlights, Ministry News on மார 20, 2018

  Name of the Ministry of Women and Child Affairs has been changed as "Ministry of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones" since 20th December 2018.

 • New Minister Hon.Chandrani Bandara

  Posted in Highlights, Ministry News on மார 20, 2018

  Hon.Chandrani Bandara has sworn in the presence of his Excellency the President as the Minister of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones.

 • Enterprise Sri Lanka

  Posted in Highlights, Ministry News on கார 02, 2018

  Enterprise Sri Lanka

   • Request for Loan Facility for the Construction of Day Care Center or Improvement of Facilities Model Application Form
   • Application for Training of Day Care Centre Staff

  Download Here---http://www.childwomenmin.gov.lk/downloads/download-forms

 • Suhuruliya Workshop Wayaba Training Institute

  Posted in Highlights, Ministry News on ஐப் 25, 2018

  Suhuruliya Workshop – Wayaba Training Institute

  Suhuruliya initiative was commenced by Information and Communication Technology Agency (ICTA) in collaboration with Ministry Of Women and Child Affairs with the aim of empowering women through Information Technology through the Sri Lanka and was launched in 2016.

  We have taken many steps towards empowering women with the “Suhurilaya” initiative during last two years. As part of this initiative two residential workshops were held on

  1. 25th And 26th October 2018 at a Wayaba Training Institute, Kurunagala.
  2. 30th And 31st October 2018 at Killinochchi.
 • Model Village Project

  Posted in Highlights, Ministry News on ஐப் 23, 2018

  Joint Child and Women Model Village Project – 2018

  The Ministry of Women and Child Affairs has launched the Joint Child and Women Model Village project in 10 selected villages in 10 Divisional Secretariats’ Divisions in 2018.

  Divisional Secretariat’s Division Village

  1. Weeraketiya Buddiyagama North
  2. Deraniyagala Samanpura
  3. Thumpane Barandara
  4. Walapane Madulla
  5. Homagama Hettiyawatte
  6. Bulathsinghala Paragoda
  7. Padavi Sri Pura Pragathipura
  8. Madi...