Sitemap
 • මුස්ලිම් නීතිය පිළිබඳ මණ්ඩප සාකච්ඡාව

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ජාතික කාන්තා කමිටුව විසින් සංවිධානය කරන ලද මුස්ලිම් නී...

  Read More
 • කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් පවුල් සංස්ථාව ගොඩ නැගීමේ ලිය ශක්ති ජංගම සේවා වැඩසටහන

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් වැන්දඹු හා ගෘහමූලික කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහ...

  Read More
 • Gender Responsive Budgeting

  ග්‍රාමීය ආර්ථික සංවර්ධනය උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති ආයෝජනයන්ගෙන් අවම වශයෙන් 25% ක් කාන...

  Read More
 • ‘‘අරුණ දකින රටා - 2016”

    ‘‘අරුණ දකින රටා - 2016” චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය හා ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය ළමා ලේකම් කාර්යාලය විසි...

  Read More
 • ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන ඒකකයන් හි රාජකාරී කටයුතු කරන නිලධාරීන්ගේ “ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත සිදු

  ළමුන් හා කාන්තාවන් පිළිබඳ රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් දිස්ත්‍රික් හා ප්‍ර...

  Read More
 • Launch of the Policy Framework and National Plan of Action (NPoA) to address SGBV in Sri Lanka and Forum- Wednesday 16th November 2016

  The Ministry of Women & Child Affairs in collaboration with sector Ministries who engaged in the development of the plan will be launching the Policy Framework and National Plan of Action to address Sexual and Gender- based Violence under t...

  Read More
 • කොළඹ දිස්ත්රිාක්කය තුල ඉදිකළ සීතාවකපුර කොට්ඨාශ නව පොලිස් ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය ජනතාව උදෙසා ව

  ළමා අපයෝජන හා කාන්තා හිංසනය අවම කිරීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක කරන ලද විශේෂ වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියා...

  Read More
 • ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය 2017

  2017 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ප්‍රධාන ජාතික සැමරුම් උත්සවය “තුන් කල් දකින්නී - සවියෙන් දිනන්නී”...

  Read More
 • Women Parliamentarians' Caucus of Sri Lanka

  ...

  Read More
 • නැණ දිරිය අධ්‍යාපන ආධාර වැඩසටහන කිළිනොච්චියේ දී

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ව ක්‍රිය...

  Read More
 • කාර්යාලීය හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම පිලිබද සම්බන්ධවයි

   කාර්යාලීය හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සදහා අයදුම්පත් භාර  ‍ෙනාදුන් කාන්තා හා ළමා කටයුතු අම...

  Read More
 • Farewell of Mr.Alain Sibenaler UNFPA Representative in Srilanka

  Farewell  of Mr.Alain Sibenaler UNFPA Representative in Srilanka                         ...

  Read More
 • මාතර පොලිස් ළමා හා කාන්තා කොට්ඨාශ මූලස්ථානය ඉදිකිරීම සඳහා මුල් ගල තැබීම.

  2017 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව කාන්තාවන් හා දරුවන්ගේ රැකවරණය සහ අභිවෘද්ධිය උදෙසා විව...

  Read More
 • The MOU BY and between with MWCA & WIN

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය, කාන්තා පිහිට ආයතනය (Women In Need)  සමග තාවකාලික කාන්තා රැකවරණ ම...

  Read More
 • අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම.

  අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම. ශ්...

  Read More
 • 2017 කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිලිබදව දැනුවත් කිරීම

  ළමා හා කාන්තා සංවර්ධනය සඳහා 2017 වර්ෂයේ මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත ලැබෙන මහා භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන ප...

  Read More
 • MOU ( Mullaitivu Safe Home ) with Ministry of Women & Child Affairs and District Secretary of Mullaitivu and Jaffna Social Action Center

  2017 April 19th  Signed the MOU ( Mullaitivu Safe  Home ) with Ministry of Women & Child Affairs and District Secretary of Mullaitivu  and Jaffna Social Action Center (JSAC) in Mullaitivu District Secretariat Office        ...

  Read More
 • 2017 April 20th Signed the MOU ( Jaffna Safe Home ) with Ministry of Women & Child Affairs and District Secretary of Jaffna and Jaffna Social Action Center (JSAC) in Jaffna District Secretariat Offices

            ...

  Read More
 • ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත සිදුවන හිංසනයන් වැළැක්වීම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අදාළ රාජ්‍ය හා රාජ්

                                     ...

  Read More
 • National Action Plan on women Headed Household – District Meeting ( kilinochchi District )

  District Meeting of National Action Plan on women Headed Household was held on 2017.04.22 at District Secretariat kilinochchi.                       ...

  Read More
 • National Action Plan on women Headed Household – District Meeting ( Mullativu District )

  District Meeting of National Action Plan on women Headed Household was held on 2017.04.22 at District Secretariat Mullativu                                ...

  Read More
 • UNFPA Representative Ms. Ritsu Nacken to meet with the Secretary

       Courtesy call from newly appointed UNFPA Representative Ms. Ritsu Nacken to meet with the Secretary of the Ministry of Women and Child Affairs, Mrs. Chandrani Senaratna to discuss work plan and area of engagement in the future. ...

  Read More
 • අග්‍රහාර විද්යුත් කාඩ්පත ලබා නොගත් නිලධාරින්ගේ නාම ලේඛනය

  මෙතනින් බලන්න ...

  Read More
 • ශ්‍රී ලංකාව තුල දරුවන්ට එරෙහි හිංසන තුරන් කිරීමේ ජාතික හවුල්කාරීත්වය එළි දැක්වීම.

  ශ්‍රී ලංකා රජය එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජන ආයතන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, සිවිල් සමාජ, ආගමික සංවිධා...

  Read More
 • පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්තයේ නියුතු කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය

  2017.05.31 වන දින කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය ගරු චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ...

  Read More
 • ගංවතුරින් හා නායායාම් වලින් ආපදාවට ලක් වූ කාන්තාවන් හා ළමුන්ගේ සුභසාධනය උදෙසා කාන්තා හා ළමා කටය

  ගංවතුරින් හා නායායාම්වලින් විපතටපත් හා පීඩාවට ලක් වූ කාන්තාවන් හා දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සුභසා...

  Read More
 • හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් හිදී ළමුන් හා කාන්තාවන් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය / භාණ්ඩ ලේඛණය

  හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් හිදී ළමුන් හා කාන්තාවන් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය / භාණ්ඩ  ලේඛණය අං...

  Read More
 • උපදේශණ නිලධාරි තනතුරේ II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනිම සඳහා විවෘත තරඟ විභාගය - 2016 (2017)

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු  අමාත්‍යාංශයේ  ක්ෂේත්‍රගත / කාර්යාලගත ඛණඩ 2 සේවා ගණයේ උපදේශණ නිලධාරි ත...

  Read More
 • ආපදාව හේතුවෙන් දෙමාපියන් අහිමි දරුවන්ට ශිෂ්‍යාධාර ප්‍රධානය කිරීම

  2017 මැයි මස ඇති වූ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගං වතුරෙන් සහ නාය යෑමෙන් අවතැන් වූ සහ අවදානමට පත් වූ ප...

  Read More
 • AIESEC student sharing best Practices

  AIESEC is the World’s largest non-profit youth –run organization. It is an international non –governmental non- for-profit organization that provides young people with leadership development and cross –culture global internship and ...

  Read More
 • කාර්යාල හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම 2017

  කාර්යාල හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම අදාල අයදුම්පත්‍රය මෙහි සදහන් වෙබ් ලිපිනය භාවිතා කර භාග...

  Read More
 • ලේ දන්දීමේ වැඩ සටහන

  2017 අගෝස්කු 18 වන දින පෙ ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා සෙත්සිරිපාය දෙවන අදියර, 5 වන මහල, D කොටසේ දී පැවැත්වීම...

  Read More
 • මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සතිය -2017

  මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සතිය -2017 ශාරීරික , මනෝ සමාජීය හා බුද්ධිමය සංව...

  Read More
 • අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම

  අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම - අමාත...

  Read More
 • අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම (2 වන වැඩමුළ

  සැලසුම් අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් නම් කර ඇති සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන පුහු...

  Read More
 • “දියණියේ, සුරක්ෂිත ලොවක පරිපූර්ණ වීමට අපි ඔබට අත දෙමු” ගැහැණු දරුවාගේ ජාත්‍යන්තර දිනය සැමරීමේ ජ

  ගැහැණු දරුවන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය සැමරීමේ ජාතික වැඩසටහන 2017.10.11 දින කාන්තා හා ළමා කටයුතු ගරු ...

  Read More
 • කාන්තාව හා මාධ්‍ය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

  මාධ්‍යයේ කාන්තා පිළිබිඹුව පිළිබඳව මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා වන මාධ්‍ය  වැඩ...

  Read More

Welcome to our Ministry

 The Ministry of Women and Child Affairs (MWCA) was established as per the Gazette Extraordinary No. 1933 of 9th September 2015. Sri Lanka Women’s Bureau, National Committee on Women, Department of Probation and Child Care Services, National Child Protection Authority and Children’s Secretariat are the Departments and Statutory Institutions under the Ministry. The goal behind the establishment of Ministry of Women and Child Affairs was the creation of Sri Lankan society that is sensitive to the needs of women and children would work for their betterment to achieve this goal.

 

 

more

Child Development

 • Educational Support For Children through   National Child Development Fund
 • Welfare Support for victimized Children
 • Children's Homes
 • Pre school Programmes
 • Counseling and psycho-social Support
more

Women Development

 • Services Provided for Women's Societies and Balamandala Members Welfare Support for victimized Children
 • Information For Divisional Level Officers
 • Services Provided for Victimized Women
 • Information For District Secretary and Political Authority
more

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය