Sitemap
 • මුස්ලිම් නීතිය පිළිබඳ මණ්ඩප සාකච්ඡාව

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ජාතික කාන්තා කමිටුව විසින් සංවිධානය කරන ලද මුස්ලිම් නී...

  Read More
 • Liyashakthi Program in Kilinochchi

    ...

  Read More
 • Gender Responsive Budgeting

  ග්‍රාමීය ආර්ථික සංවර්ධනය උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති ආයෝජනයන්ගෙන් අවම වශයෙන් 25% ක් කාන...

  Read More
 • Aruna Dakina Rata 2016

  ‘‘අරුණ දකින රටා - 2016” චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය හා ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය ළමා ලේකම් කාර්යාලය විසි...

  Read More
 • Awareness Programme

  ...

  Read More
 • Launch of the Policy Framework and National Plan of Action (NPoA) to address SGBV in Sri Lanka and Forum- Wednesday 16th November 2016

  The Ministry of Women & Child Affairs in collaboration with sector Ministries who engaged in the development of the plan will be launching the Policy Framework and National Plan of Action to address Sexual and Gender- based Violence under t...

  Read More
 • Nana Diriya

      ...

  Read More
 • ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය 2017

  ...

  Read More
 • Women Parliamentarians' Caucus of Sri Lanka

  ...

  Read More
 • නැණ දිරිය අධ්‍යාපන ආධාර වැඩසටහන කිළිනොච්චියේ දී

  ...

  Read More
 • කාර්යාලීය හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම පිලිබද සම්බන්ධවයි

   කාර්යාලීය හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සදහා අයදුම්පත් භාර  ‍ෙනාදුන් කාන්තා හා ළමා කටයුතු අම...

  Read More
 • Farewell of Mr.Alain Sibenaler UNFPA Representative in Srilanka

  Farewell  of Mr.Alain Sibenaler UNFPA Representative in Srilanka                         ...

  Read More
 • Laying foundation stone at the Child and Women Bureau in Matara

  ...

  Read More
 • The MOU BY and between with MWCA & WIN

  A Memorandum of Understanding on administration and maintenance of temporary shelters for women victims of violence was signed with Women In Need (WIN) on 06th March 2017.   It is planned to administrate the temporary women shelters...

  Read More
 • Meeting on Gender Mainstreaming

  ...

  Read More
 • 2017 කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිලිබදව දැනුවත් කිරීම

  ...

  Read More
 • MOU ( Mullaitivu Safe Home ) with Ministry of Women & Child Affairs and District Secretary of Mullaitivu and Jaffna Social Action Center

  2017 April 19th  Signed the MOU ( Mullaitivu Safe  Home ) with Ministry of Women & Child Affairs and District Secretary of Mullaitivu  and Jaffna Social Action Center (JSAC) in Mullaitivu District Secretariat Office        ...

  Read More
 • 2017 April 20th Signed the MOU ( Jaffna Safe Home ) with Ministry of Women & Child Affairs and District Secretary of Jaffna and Jaffna Social Action Center (JSAC) in Jaffna District Secretariat Offices

            ...

  Read More
 • Program on focus officers towards methodology to refer victims of Gender Based Violence and Harassment to government and nongovernmental mechanisms for the provision of services Jaffna – 21.04.2017

                                     ...

  Read More
 • National Action Plan on women Headed Household – District Meeting ( kilinochchi District )

  District Meeting of National Action Plan on women Headed Household was held on 2017.04.22 at District Secretariat kilinochchi.                       ...

  Read More
 • National Action Plan on women Headed Household – District Meeting ( Mullativu District )

  District Meeting of National Action Plan on women Headed Household was held on 2017.04.22 at District Secretariat Mullativu                                ...

  Read More
 • Newly appointed UNFPA Representative Ms. Ritsu Nacken to meet with the Secretary

       Courtesy call from newly appointed UNFPA Representative Ms. Ritsu Nacken to meet with the Secretary of the Ministry of Women and Child Affairs, Mrs. Chandrani Senaratna to discuss work plan and area of engagement in the future. ...

  Read More
 • අග්‍රහාර විද්යුත් කාඩ්පත ලබා නොගත් නිලධාරින්ගේ නාම ලේඛනය

  මෙතනින් බලන්න ...

  Read More
 • Launch of the National Partnership to End Violence Against Children In Sri Lanka

  ...

  Read More
 • E-co Tourism Program for the Economic empowerment of women

  ...

  Read More
 • ගංවතුරින් හා නායායාම් වලින් ආපදාවට ලක් වූ කාන්තාවන් හා ළමුන්ගේ සුභසාධනය උදෙසා කාන්තා හා ළමා කටය

  ...

  Read More
 • හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් හිදී ළමුන් හා කාන්තාවන් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය / භාණ්ඩ ලේඛණය

  ...

  Read More
 • Open Competitive Examination for the Recruitment of Counseling Officers Grade II - 2016 (2017)

  Letter - Department  of Examinations ...

  Read More
 • ආපදාව හේතුවෙන් දෙමාපියන් අහිමි දරුවන්ට ශිෂ්‍යාධාර ප්‍රධානය කිරීම

  ...

  Read More
 • AIESEC student sharing best Practices

  AIESEC is the World’s largest non-profit youth –run organization. It is an international non –governmental non- for-profit organization that provides young people with leadership development and cross –culture global internship and ...

  Read More
 • කාර්යාල හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම 2017

  කාර්යාල හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම  අදාල අයදුම්පත්‍රය මෙහි සදහන් වෙබ් ලිපිනය භාවිතා කර භා...

  Read More
 • ලේ දන්දීමේ වැඩ සටහන

  ...

  Read More
 • මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සතිය -2017

  ...

  Read More
 • අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම

  ...

  Read More
 • Establishment of Gender Mainstreaming Programme at Ministerial Level (2 nd Work Shop)

                             ...

  Read More
 • The International Day of the Girl Child - 2017

  “දියණියේ, සුරක්ෂිත ලොවක පරිපූර්ණ වීමට අපි ඔබට අත දෙමු” ගැහැණු දරුවාගේ ජාත්‍යන්තර දිනය ස...

  Read More
 • Media Discussion on Women and Media

  ...

  Read More

Welcome to our Ministry

 The Ministry of Women and Child Affairs (MWCA) was established as per the Gazette Extraordinary No. 1933 of 9th September 2015. Sri Lanka Women’s Bureau, National Committee on Women, Department of Probation and Child Care Services, National Child Protection Authority and Children’s Secretariat are the Departments and Statutory Institutions under the Ministry. The goal behind the establishment of Ministry of Women and Child Affairs was the creation of Sri Lankan society that is sensitive to the needs of women and children would work for their betterment to achieve this goal.

 

 

more

Child Development

 • Educational Support For Children through   National Child Development Fund
 • Welfare Support for victimized Children
 • Children's Homes
 • Pre school Programmes
 • Counseling and psycho-social Support
more

Women Development

 • Services Provided for Women's Societies and Balamandala Members Welfare Support for victimized Children
 • Information For Divisional Level Officers
 • Services Provided for Victimized Women
 • Information For District Secretary and Political Authority
more

Ministry of Women and Child Affairs