எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் பகுதி

சமூக வலுப்படுத்தல் பகுதி

முகவரி:

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு,
5 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II,
பத்தரமுல்ல, இலங்கை.

முகவரி:

1 ஆம் மாடி, கட்டம் II,
செத்சிறிபாய, பத்தரமுல்ல,
மேல் மாகாணம் இலங்கை.

தொலைபேசி:

+94 11 2186055

தொலைபேசி:

+94 112 887 349
+94 112 887 350
+94 112 887 351

தொலைநகல்:

+94 11 2187249

தொலைநகல்:

+94 112 187 007logo