කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

 • New Secretary Assumed Duties Today

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 26, 2018

  Mrs.Dharshana Senanayake assumed duties as the new secretary to the Ministry of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones on 26th December 2018.

 • Minister of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones Assumed Duties

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 24, 2018

  Honorable Minister of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones Mrs. Chandrani Bandara assumed duties at her office on 24th December 2018.

 • Change Name of the Ministry

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 20, 2018

  Name of the Ministry of Women and Child Affairs has been changed as "Ministry of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones" since 20th December 2018.

 • New Minister Hon.Chandrani Bandara

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 20, 2018

  Hon.Chandrani Bandara has sworn in the presence of his Excellency the President as the Minister of Women and Child Affairs and Development of Dry Zones.

 • Enterprise Sri Lanka

  Posted in Highlights, Ministry News on Nov 02, 2018

  Enterprise Sri Lanka

   • Request for Loan Facility for the Construction of Day Care Center or Improvement of Facilities Model Application Form
   • Application for Training of Day Care Centre Staff

  Download Here ---http://www.childwomenmin.gov.lk/downloads/download-forms

  Paper Advertiesment

 • Suhuruliya Workshop Wayaba Training Institute

  Posted in Highlights, Ministry News on Oct 25, 2018

  Suhuruliya Workshop – Wayaba Training Institute

  Suhuruliya initiative was commenced by Information and Communication Technology Agency (ICTA) in collaboration with Ministry Of Women and Child Affairs with the aim of empowering women through Information Technology through the Sri Lanka and was launched in 2016.

  We have taken many steps towards empowering women with the “Suhurilaya” initiative during last two years. As part of this initiative two residential workshops were held on

  1. 25th And 26th October 2018 at a Wayaba Training Institute, Kurunagala.
  2. 30th And 31st October 2018 at Killinochchi.
 • Model Village Project

  Posted in Highlights, Ministry News on Oct 23, 2018

  Joint Child and Women Model Village Project – 2018

  The Ministry of Women and Child Affairs has launched the Joint Child and Women Model Village project in 10 selected villages in 10 Divisional Secretariats’ Divisions in 2018.

  Divisional Secretariat’s Division Village

  1. Weeraketiya Buddiyagama North
  2. Deraniyagala Samanpura
  3. Thumpane Barandara
  4. Walapane Madulla
  5. Homagama Hettiyawatte
  6. Bulathsinghala Paragoda
  7. Padavi Sri Pura Pragathipura
  8. Madi...

 • මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ ප්‍රගති සමාලෝචනය

  Posted in Highlights, Ministry News on Oct 22, 2018

  මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ ප්‍රගති සමාලෝචනය

  ශ්‍රීීි ලාංකීය දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම්, සුභසාධනය හා ඔවුන්ගේ පුර්ණ සංවර්ධනය උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍යෙ යාන්ත්‍රණයේ ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් වන්නේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයයි. මුල් ළමාවියේ දරුවන් උදෙසා ශාරීරික, මනෝසමාජීය සහ ප්‍රජනන සංවර්ධනයෙන් යුතු ශ්‍රී ලාංකීය මුල් ළමාවිය දරු පරපුරක් බිහි කිරීම දැක්ම කොට ගත් ළමා ලේකම් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාව තුළ මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන සුවිශේෂි වැඩසටහන් ඒකරාශි කර ගනිමින් 2018 වසරේ ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාව 2018.10.18 වන දින පෙ.ව 10.00ට අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාර පරිශ

 • මානසික සෞඛ්‍ය උපදේශන වැඩසටහන - 2018

  Posted in Highlights, Ministry News on Oct 22, 2018

  මානසික සෞඛ්‍ය දිනයට සමගාමිව ක්‍රියාත්මක වන උපදේශන වැඩසටහන 2018/10/25 දින බත්තරමුල්ල, සුහුරුපාය, 19 වන මහලේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.

  මෙම වැඩසටහනට කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ගරු අමාත්‍යය චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මැතිතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අමාත්‍යංශ ලේකම් අශෝක අලවත්ත මහත්මියගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වේ.


  වැඩසටහනේ අරමුණු :

  • උපදේශනයේ හා මානසික සෞඛ්‍ය දිනයේ වැදගත්කම පිළිබඳව දැනුවත්භාවයක් ලබා දීම
  • උපදේශන වෘත්තියට පවතින අභියෝග ජය ගැනිම සඳහා සාමූහිකව කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කිරීම
  • උපදේශන විෂය ක්ෂේත්‍රයේ නව ප්‍රවණතා පිළිබඳ අවධානය යොමු කරවීම
  • දිස්ත්‍රික් මට්ටම්න් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් විසිරී සි


 • Awareness Raising Program for School Children to meet Present

  Posted in Highlights, Ministry News on Oct 22, 2018

  Awareness Raising Programme for School Children to meet Present – day Challenges Maharagama Divisional Secretary Division

  The prime responsibility of today’s younger generation is to raise Sri Lanka to be a shining state in the world minimizing issues related to human resource. However, with the advancement of modern technology, children’s lifestyle has sunk in complexity exposing them to numerous issues such as family disputes, drug addiction, physical and mental violence against children, child abuse and negligence which pose a great threat for them to enter the society as persons with robus...