කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

 • දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල පවතින ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරී පුරප්පාඩු

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 15, 2019

  දිස්ත්‍රික්/ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල පවතින ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරී පුරප්පාඩු මෙතනින්

 • Suhuruliya Initiative - Anuradhapura

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 05, 2019

  Suhuruliya initiative was commenced by Information Communication Technology Agency (ICTA) in colloboration with Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development through the Sri Lanka and was launch in 2016.

  As part of this initiative,one community level workshop for WDO's and Women Entrepreneur's were held on 3rd and 4th July 2019 at District Secretariat,Anuradhapura with the aim of empowering women through digital technology.

 • මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සතිය 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 05, 2019

  මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සතිය -2019

  ශාරීරික, මනෝ සමාජයීය සහ ප්‍රජානන සංවර්ධනයෙන් යුතු ශ්‍රී ලාංකේය මුල් ළමාවිය දරු පරපුරක් බිහි කිරීම දැක්ම කොටගත් ළමා ලේකම් කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාව තුළ මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන සුවිශේෂී වැඩසටහන් ඒකරාශී කර ගනිමින් එම වැඩසටහන් වඩාත් පුළුල් ලෙස ජනතාව කරා රැගෙන යාමේ අරමුණින් 2010 වර්ෂයේ දී කැබිණට් මණ්ඩල අනුමැතියක් සහිතව මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සතිය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. ඒ අනුව එම වසරේ සිට සෑම වර්ෂයක දී ම මෙම ජාතික සතිය තුළ මුල් ළමාවිය විෂය හා සම්බන්ධ වගකිව යුතු සියලු පාර්ශවයන් ඒකරාශී ක

 • Annual Transfers Women Development Officers

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 02, 2019

  Calling Application for Annual Transfers of the Women Development Officers of the Ministry of Women and Child Affairs and Dry Zone Development – 2020 click here

 • මත්ද්‍රව්‍ය, දුම්වැටි භාවිතයෙන් හා ජාවාරමෙන් වළක්වා ගැනීම වැඩසටහන

  Posted in Highlights, Ministry News on May 15, 2019

  මත්ද්‍රව්‍ය, දුම්වැටි භාවිතයෙන් හා ජාවාරමෙන් වළක්වා ගැනීම

  සොඳුරු ලෙස ඇරඹුනද අඳුරින් කෙළවර වේ.

  වඩා මිහිරි අත්දැකීමක් යැයි සිතා කිනම් ආකාරයකින් හෝ මත්ද්රවව්ය හෝ දුම්වැටි භාවිතයට කවරෙකු හෝ මුලපුරයි නම් ඔහු හෝ ඇයගේ ජීවිතයට ඉතිරි වන්නේ අයහපතක්ම පමණී. මේවා භාවිතයට යොමු වීම ඉතා සරලය. පහසුය. එහෙත් ඊට ක්රපමයෙන් ඇබ්බැහි වීමෙන් පසු ඉන් මිදීම දුෂ්කරය. ඒ නිසා අපි කිසිවෙකු මත්ද්ර්ව්යර හෝ දුම්වැටි එක්වරක් හෝ භාවිතයට නොපෙළඹෙමු. අපේ දරුවන් හෝ ඥාතීන් කි‍සිවෙකුට පෙළඹවීමට ඉඩ නොදෙමු. මත්ද්රමව්යො භාවිතය නිසා එය භාවිතා කරන්නා තමන්ට පමණක් නොව ඍජු හා වක්ර ලෙස මුළු මහත් සමාජයටම හානිදායක ඇති කරයි. මෙහි බැරෑරුම් තත්

 • මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය 2018

  Posted in Highlights, Ministry News on Apr 03, 2019

  මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය - 2018

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන ගරු අමාත්‍යතුමිය විසින් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය - 2018 යන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත. කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ, ළමා ලේකම් කාර්යාලය මගින් සකස් කරන ලද, මෙම ජාතික ප්‍රතිපත්තිය පාදක කරගනිමින් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමටත්, මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ පස් අව

 • Calling Application for Annual Transfers of the Counselling Officers of the Ministry of Women and Child Affairs and Dry Zone Development 2020

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 28, 2019

  Calling Application for Annual Transfers of the Counselling Officers of the Ministry of Women and Child Affairs and Dry Zone Development – 2020

  Click Here for more details

 • 2019- International Women's Day

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 08, 2019

  The International women’s Day National ceremony was held under the patronage of His Excellency the President Maithripala Sirisena at Anuradhapura Salgadu grounds on 08th of March 2019 at 9.00am.

 • International Women’s Day Walk- 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 01, 2019

  The International Women's Day walk was held on 2019/03/01 at the Vihara Maha Devi park with the participation of Minister of Women & Child Affairs and the Dry Zone Development.