කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

 • The World Children's Day 2020

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 15, 2020

  The World Children's Day 2020

  The World Children's Day National Ceremony 2020 will be held on the 02nd of October 2020 from 9.30 a.m to 12.00 p.m on the premises of "Ape Gama" Battaramulla.

  The World Children's Day National Ceremony 2020 under theme :

  “ අපේ රට - අපේ දෑතින් ”
  “Let’s Build our Nation”
  “எமது நாடு - எமது கரங்களினால்”

  The World Children's Day National Ceremony 2020 logo :


 • Discussion on Future Plans of the State Ministry of Women and Child Development, Pre School and Primary Education, School Infrastructure and School Services

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 30, 2020

  Discussion on Future Plans of the State Ministry of Women and Child Development, Pre School and Primary Education, School Infrastructure and School Services


  Hon. Minister of Education, Prof. G.L. Peiris had a special discussion under his patronage and with the participation of Hon. Minister, Piyal Nishantha De Silva, on 25 August 2020 at the Ministry of Higher Education. The Secretary of the Ministry of Education and the Additional Secretary of the Ministry of Women and Child Development, Pre School and Primary Education, School Infrastructure and School Services along with Heads of Departmen...

 • New State Secretary Assumed Duties

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 25, 2020

  New State Secretary Assumed Duties

  Mrs.K.M.S.D.Jayasekara has been assumed duties as the new state Secretary of State Ministry of Women and Child Development, Pre-schools and Primary Education, School Infrastructure and Education Service

 • New Cabinet Minister Assumed Duties

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 13, 2020

  Hon Minister G.L.Piries has assumed the duties of his portfolio as the cabinet minister for education in the new government at the premises of the Ministry of Education on 2020/08/13.

 • Hon Minister Assumed Duties

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 13, 2020

  Hon. Minister Piyal Nishantha De Silva assumes duties at the State Ministry of Women and Child Development, Pre School and Primary Education, School Infrastructure and School Services.

  Hon. Piyal Nishantha De Silva assumed duties as a State Minister of the present Government at the auspicious time (10 am) on 13 August 2020 at the Ministry in the Sethsiripaya Complex with the blessings of the clergy. On assuming duties, the Hon. Minister expressed his thanks to both His Excellency the President and the Prime Minister for handing over the responsibility of this Ministry to him. Further, he point...

 • New State Minister Appointed

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 12, 2020

  Hon Piyal Nishantha De Silva has appointed as state Minister of Women and Child Development,Pre School and Primary Education,School Infrastructure and School Services. The Swearing ceremony was hold at the Magul Maduwa (Audience Hall) of the historic temple of the Sacred Tooth Relic Premises in Kandy held on 12th of August 2020.

 • ලිය සවියට අත්වැලැක් වැඩසටහන

  Posted in Divisional News on Jul 30, 2020

  ලිය ශක්ති අත්වැලැක් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම් වැඩසටහන 2020-03-12 දින කුලියාපිටිය නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුල පවත්වන ලදී.මේ සඳහා කාන්තා සමිති සමාජිකයන් 190 සහභාගී වුණු අතර පවුල් 10ක් සඳහා අධාර ලබා දෙන ලදී.

 • කාන්තා සමිති ඇඟයීම

  Posted in Divisional News on Jul 30, 2020

  කාන්තා සමිති ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් කාන්තා සමිති ඇඟයීමේ වැඩසටහනක් 2020-02-27 දින කුලියාපිටිය නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුල පවත්වන ලදී.මේ සඳහා කාන්තා සමිති 30 සහභාගී වුණු අතර හොඳම සමිති 15 ක් තොරා ත්‍යාග සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන ලදී.

 • සෞභාග්‍යා ළමාරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ සාකච්ඡාව

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 09, 2020

  සෞභාග්‍යා ළමාරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ සාකච්ඡාව

  වර්ථමාන රජයේ සෞභ්‍යෙය් දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ නැණ බල සහිත ළමා පරපුරක් ඇති කිරීම උදෙසා ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව හා රැකවරණය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් දරුවන්ට විකල්ප පවුලක රැකවරණය ලබා දීමේ සෞභාග්‍යා ළමාරක්ෂක යෝජනා ක්‍රමය පිලිබඳ සාකච්ඡාවක් පලාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරු,පළාත් ලේකම්වරු සහ පළාත් පරිවාස කොමසාරිස්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2020-07-07 දින සමාජ සේවා අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

 • 2020 වර්ෂයේ සිට හඳුන්වා දී ඇති රාජකාරී වාර්තා (Duty Records) පොත භාවිතා කිරීමේදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට සකස් කළ අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 07, 2020

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන උපදේශන නිලධාරීන්, වනිතා සංවර්ධන නිලධාරීන්, උපදේශන සහකාරවරුන් හා වනිතා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාරවරුන් සඳහා 2020 වර්ෂයේ සිට හඳුන්වා දී ඇති රාජකාරී වාර්තා (Duty Records) පොත භාවිතා කිරීමේදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට සකස් කළ අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ 01/2020

  2020 වර්ෂයේ සිට හඳුන්වා දී ඇති රාජකාරී වාර්තා (Duty Records) පොත භාවිතා කිරීමේදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට සකස් කළ අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ 01/2020