කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

2021 Annual Internal Transfer Orders - Women Development Officer, Early Childhood Development Assistant, Counseling Assistant

Internal Transfer Order for 2021 were scheduled to take effect from 1st October 2021. However, it is kindly informed that a decision had to be taken to postpone the implementation of transfer orders until the COVID - 19 Pandemic is controlled since issues may arise in releasing and assuming duties and paying salaries due to the COVID – 19 Outbreak in the country. A soft copy of the letter sent to the District and Divisional Secretaries in this regard can be downloaded from the Annual Transfers page.
Click this link (http://www.childwomenmin.gov.lk/downloads/annual-transfers)

Posted in Highlights, Ministry News on Sep 13, 2021