කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන , සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයේ කාන්තා හා ළමා අංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාව - 2022-06-15

2022-06-10 දින මෙම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වශයෙන් සිය රාජකාරී ඇරඹු H.K.D.W.M.N.B. හපුහින්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2022-06-15 දින කාන්තා හා ළමා අංශයේ සියලු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍යංශයේදී ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්විණි.මෙහිදී මතු සදහන් කරුණු පිළිබඳ ලේකම්තුමන් විසින් කාර්ය මණ්ඩලයේ විශේෂ අවධානය යොමු කරවන ලදී.

  1. නව අමාත්‍යාංශය පිහිටුවීමෙන් පසු අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් එම අමාත්‍යාංශයේ කාර්යය භාරය හා ප්‍රගතිය පිළිබඳ සමාලෝචනයක් සිදු කරනු ලබන බැවින් අප අමාත්‍යංශයේ ද එවැනි ප්‍රගති සමාලෝචනයකට සුදානම් විය යුතු බව හා එහිදී අංශ විසින් තම අංශයට අදාල කාර්ය සාධනය හා ප්‍රගති පිලිබඳව 2021 වර්ෂයට සාපේක්ෂව සංසන්දනය කරමින් වාර්තාවක් සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම
  2. වර්ථමාන ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති ගැටළු සහගත තත්වය හමුවේ අමාත්‍යාංශයක් වශයෙන් අනිවාර්යෙන්ම ඉටු කල හැකි හා ඉටු කල යුතු ළුලදායි කාර්යය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  3. වැඩි ප්‍රතිඵල අත්වන අයුරින් හැකි සෑම විටම ළමා හා කාන්තා අංශ ඒකාබද්ධව ජාතික මට්ටමේ දී කටයුතු කිරීම හා ඒවාට අදාලව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා අංශ අතර මනා සම්බන්ධතාවයන් පවත්වා ගෙන යෑම
  4. එක් එක් ආයතන පිහිටු වීමට හේතු වු පරමාර්ථ සැලකිල්ලට ගෙන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම යන වගකීම විධිමත්ව නිශ්චය කරගෙන ඒ අනුව ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීම
  5. වර්ථමානයට උචිත වන පරිදි නව වැඩසටහන් හෝ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් යෝජනා වේ නම් කරුණු සහිතව ඒවා ඉදිරිපත් කිරීම.
  6. සියලු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් අමාත්‍යාංශයේ වැඩසටහන් පිලිබඳ මනා දැනුවත් භාවයකින් පසුවීම හා ඒවා වැඩිදියුණු කිරීමට තමන්ගේ උපරිම සහයෝගය ලබාදීම.
  7. කැබිනට් මණ්ඩලය මගින් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දු ගත යුතුව ඇති යෝජනා සඳහා කෙටුම්පත් කර ඇති අත්‍යාවශ්‍ය සහ වැදගත් කැබිනට් තීරණ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම
  8. කැපකරු මා පිය ක්‍රමය හා ඊට අදාල නීති රීතී සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණ ගැනීම සඳහා ජාතික ළමා රක්ෂක අධිකාරීය සහ පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂක දෙපාර්තුමේන්තුව යන අදාල ආයතන වල දායකත්වයෙන් කමිටුවක් පිහිටුවා අදාල ක්‍රියාමාර්ඟ ගැනීම.

ඉහත කරුනු කෙරෙහි අවදානය යොමුකරමින් කණ්ඩායමක් ලෙස සියළු නිලධාරීන් කටයුතු කිරීමේ වැදගත් කම අවධාරණය කරන ලදී.

Posted in Highlights, Ministry News on Jun 15, 2022