කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

2023 කාන්තා දින මාධ්‍ය නිවේදනය ....

මෙතනින්

Posted in Highlights, Ministry News on Mar 01, 2023