කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

වත්මන් රජයේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු නව රාජ්ය අමාත්යමවරයා වශයෙන් විජිත බේරුගොඩ මහතා 2019-11-28 දින බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපාය පිහිටි කාන්තා සහ ළමා කටයුතු රාජ්යර අමාත්යංකශයේ දී වැඩ භාර ගන්නා ලදී. ශ්රීන ලංකාවේ 52% පමණ වන කාන්තාවන් හා ලක්ෂ 72කටත් වඩා වැඩි ළමා පරපුරක් වෙනුවෙන් සේවය කිරීම සදහා රාජ්යං අමාත්යදවරයා වශයෙන් තමා ලද මෙම භාරදූර වගකීම ඉතාමත්ම සතුටින් භාරගන්නා බවත් උපරිම කැපවීමකින් යුතුව කාන්තාවන් හා ළමුන් ඇතුළු සමස්ථ රටේ සංවර්ධනයට කටයුතු කරන බවත් මෙම අවස්ථාවේ දී එතුමන් ප්ර්කාශ කරන ලදී. රටක සංවර්ධනය තහවුරු වීමට නම් ළමුන් හා කාන්තාවන් සතුටින් සිටින, සියලු දෙනාටම හිතකාමි සමාජ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම අත්යනවශ්ය ය. එමෙන් ම මවුවරුන් සවිබල ගැන්වීම තුලින් රටේ අනාගත දරු පරපුර පූර්ණ සංවර්ධනයෙන් යුතු ඵලදායී පිරිසක් බවට පත්කල හැකිය. එකී පරමාර්ථ මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂක අමාත්යක පවිත්රාා වන්නිආරච්චි මැතිනියගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ හා අමාත්යා ලේකම් ඇතුළු අමාත්යංමශයේ සියලුම නිලධාරින්ගේ කැපවීම හා දායකත්වය අනිවාර්යෙන්ම අත්යාටවශ්යා වන බව වැඩිදුරටත් එතුමන් ප්රතකාශ කරන ලදී. රන ලදී.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 02, 2019