කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන උපදේශන නිලධාරීන්, වනිතා සංවර්ධන නිලධාරීන්, උපදේශන සහකාරවරුන් හා වනිතා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාරවරුන් සඳහා 2020 වර්ෂයේ සිට හඳුන්වා දී ඇති රාජකාරී වාර්තා (Duty Records) පොත භාවිතා කිරීමේදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට සකස් කළ අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ 01/2020

2020 වර්ෂයේ සිට හඳුන්වා දී ඇති රාජකාරී වාර්තා (Duty Records) පොත භාවිතා කිරීමේදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට සකස් කළ අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ 01/2020

Posted in Highlights, Ministry News on Jul 07, 2020