කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන උපදේශන නිලධාරීන්, වනිතා සංවර්ධන නිලධාරීන්, උපදේශන සහකාරවරුන් හා වනිතා සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාරවරුන් සඳහා 2020 වර්ෂයේ සිට හඳුන්වා දී ඇති රාජකාරී වාර්තා (Duty Records) පොත භාවිතා කිරීමේදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට සකස් කළ අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ 01/2020

2020 වර්ෂයේ සිට හඳුන්වා දී ඇති රාජකාරී වාර්තා (Duty Records) පොත භාවිතා කිරීමේදී ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට සකස් කළ අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ 01/2020

Posted in Highlights, Ministry News on Jul 07, 2020