කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Coinciding with this year's World Children's Day, our Ministry, the Sri Lanka Information Technology Agency and the National Child Protection Authority have organized an online panel discussion on the safe and effective use of digital technology for children and parents from 2.30 pm to 4.30 pm.
Please click on the Zoom link to join the session: https://us02web.zoom.us/j/84553899066

Meeting ID: 845 5389 9066
The session will be broadcast live via our Ministry facebook page and https://www.facebook.com/d4e.lk.

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 01, 2021