කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

2023.04.22 දින කාන්තා හා ළමා කටයුතු ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ සුභ සාධන සංගමය සංවිධානය කරන ලද අලුත් අවුරුදු උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා...

Posted in Highlights, Ministry News on Apr 24, 2023