කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

අමාත්‍යාංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරී තනතුරු වල පවතින පුරප්පාඩු

මෙහිදී දැන්වීම බාගත කරගත හැක

Posted in Highlights on Apr 25, 2023