කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

“ සුරක්ෂිත දරු පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා ළමා හිංසනය පිටු දකිමු "

ළමුන් සඳහා සුභදායී අනාගතයක් ඇති කිරීම සඳහා “සුරක්ෂිත දරු පරපුරක් බිහි කිරීම සඳහා ළමා හිංසනය පිටු දකිමු” මැයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් 2023.03.13 දින රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් ගරු රාජ්‍ය ඇමතිනී ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වු අවස්ථාව...

Posted in Highlights, Ministry News on Mar 13, 2023