කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security


“Online Children’s Art Competition -World Children’s Day 2019” The closing date for entries is extended to 25.09.2019.

Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2019