කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය අයවැයකරණය පිළිබඳ අත්පොතට අදාළ ව 2020 ජුලි මස 7 – 10 දින දක්වා, පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබූ පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ සිව්දින පුහුණු වැඩමුළුව නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත කල් දැමීමට සිදු වූ බව කාරුණික ව දන්වා සිටිමි. එසේම, මෙම පුහුණු වැඩසටහන නැවත පැවැත්වෙන දිනය ඉදිරියේ දී දැනුම් දීමට කටයුතු කරන බව වැඩි වැඩි දුරටත් දන්වා සිටිමි.

Posted in Highlights, Ministry News on Jul 02, 2020