කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය අයවැයකරණය පිළිබඳ අත්පොතට අදාළ ව 2020 ජුලි මස 7 – 10 දින දක්වා, පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබූ පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ සිව්දින පුහුණු වැඩමුළුව නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත කල් දැමීමට සිදු වූ බව කාරුණික ව දන්වා සිටිමි. එසේම, මෙම පුහුණු වැඩසටහන නැවත පැවැත්වෙන දිනය ඉදිරියේ දී දැනුම් දීමට කටයුතු කරන බව වැඩි වැඩි දුරටත් දන්වා සිටිමි.

Posted in Highlights, Ministry News on Jul 02, 2020