කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

ලිය ශක්ති අත්වැලැක් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම් වැඩසටහන 2020-03-12 දින කුලියාපිටිය නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුල පවත්වන ලදී.මේ සඳහා කාන්තා සමිති සමාජිකයන් 190 සහභාගී වුණු අතර පවුල් 10ක් සඳහා අධාර ලබා දෙන ලදී.

Posted in Divisional News on Jul 30, 2020